Header image

Upozornenie žiadateľom:

  • Ubytovanie v školskom internáte sa poskytuje žiakom na dobu jedného školského roka. Po prijatí do školského internátu je žiak povinný plniť podmienky stanovené vnútorným poriadkom.
  • Podaním žiadosti o prijatie do školského internátu nevzniká nárok na prijatie žiaka.
  • Vyplnený formulár žiadosti o prijatie do školského internátu zašlite najneskôr do 7 dní po prijatí žiaka na strednú školu
  • O výsledku Vašej žiadosti budete písomne vyrozumení. Súčasne Vám pošleme pokyny o nástupe do školského internátu.
  • Zákonný zástupca, resp. plnoletý žiak doručí po prijatí do ŠI vyplnený a podpísaný Zápisný lístok do školského internátu, ktorý mu vydá škola, na ktorej študuje.

Formulár žiadosti o prijatie do ŠI