Header image
Školský internát je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie. Vo výchovnej práci nadväzujeme na výchovu v rodine a na výchovno-vzdelávaciu prácu školy. Organizujeme mimoškolské aktivity s cieľom efektívne využívať voľný čas žiakov:
 
  • príprava žiakov na vyučovanie
  • besedy a stretnutia so zaujímavými osobnosťami
  • kultúrno-spoločenské akcie, imatrikulácia, vianočná nádielka, diskotéky, rozlúčková slávnosť maturantov, nácviky programov, súťaže, kvízy atď.
  • športové súťaže - basketbalové, volejbalové, futbalové, stolnotenisové a šachové

Talentovaní žiaci majú možnosť rozvíjať a prezentovať svoj talent v hre na hudobný nástroj, v literárnej a výtvarnej tvorbe. V technických činnostiach návštevou krúžkov v škole. V domove mládeže pracujú krúžky:


  • 2 krúžky posilňovacie
  • volejbalový krúžok
  • florbalový krúžok
  • stolnotenisový krúžok
  • basketbalový
  • futbalový