Header image

 

Hlavné ciele a úlohy činnosti predmetovej komisie na školský rok: 2022/23

 

Výchovno – vzdelávaciu činnosť v školskom internáte uskutočňovať podľa výchovného programu v súlade s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona.

 

Venovať sa prevencii proti drogám, agresivite a šikanovaniu kvalitnou a pestrou ponukou záujmových a relaxačných činností.

 

Vo výchovno – vzdelávacej činnosti uplatňovať model výchovy  a vzdelávania, v centre ktorého je žiak,  jeho potreby a záujmy, rozvíjať kľúčové kompetencie s cieľom pripraviť žiakov na aktívny život v multikultúrnej spoločnosti.

 

Využiť všetky metódy a formy na propagáciu športu a zdravého životného štýlu. Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na zdravú výživu a prevenciu zdravia, zdravé potraviny.

    

Dodržiavať práva žiaka pri vypracovaní  poriadku  školského internátu.

Vo výchovnom vzdelávacom procese vytvoriť priestor na diskusiu o aktuálnych problémoch spoločnosti /extrémizmus, imigrácia, xenofóbia/ Budovať  u žiakov osobnostné hodnoty a postoje v duchu humanizmu, tolerancie a demokracie.

 

Podporovať účasť vychovávateľov na kontinuálnom vzdelávaní. Vymedziť vychovávateľom priestor  na diskusiu, tvorivú výmenu skúseností z odborne metodických problémov výchovy a výchovného pôsobenia na žiakov.

 

Realizovať kampane a aktivity v oblasti predchádzania obchodovania s ľuďmi  a besedy s odborníkmi na tému rizika práce v zahraničí a prevencia pred neľudským zaobchádzaním .

 

 

Rozvíjať osvetovú,  vzdelávaciu a výchovnú činnosť  žiakov s dôrazom na environmentálnu  výchovu zameranú na vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov , čistú vodu, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov a na vytváranie správnych postojov k životnému prostrediu.

 

Zamerať sa na zlepšenie čitateľskej gramotnosti žiakov. Spolupracovať s knižnicou J.Bocatia. Kultivovať kultúru vyjadrovania žiakov, využívať knižnicu ŠI.

 

Aktivity vychovávateľov v šk. roku 2022/23

  

Iveta Maureryová                                                                    

Imatrikulácia

 

termín: september 2022

Planetárium

 

termín: január 2023

Technické múzeum

 

termín: marec 2023

Botanická záhrada

 

termín: apríl 2023

 

 

 

 

Emília Boorová

Alkohol a iné drogy

Prednáška: Preventívna aktivita s mestskou políciou KE

termín: október 2022

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Besedy so školskou psychologičkou Dr. Jenčovou.

termín: október 2022

Mikuláš v stredisku: Oceľová nádej

Dobrovoľná pomoc žiakov a zamestnancov ŠI                              

termín: december 2022

Mikuláš v ŠI

Program žiakov výchovných skupín v ŠI         

termín: december 2022

Prevencia rizikového správania a trestnej činnosti pre 2., 3.,4. ročník                                                

Beseda s  príslušníkom policajného zboru

termín: január 2023

Super silák

Posilňovňa súťaž                                                    

termín: február 2023

Cukrík za cigaretu

Deň bez tabaku    

termín: máj 2023

Premietanie dokumentárnych a vzdelávacích filmov    

Dokumentárne filmy týkajúce sa pamätných dní SR

termín: počas školského roka 2022/2023

 

Janka  Čarnoká

Vyhliadková veža

 

termín: september 2022

Imatrikulácia

 

termín: október 2022

Divadelné predstavenie

 

termín: december 2022

Basketbalový turnaj

 

termín: február - marec 2023

Urbanová veža     

 

termín: jún

                                                    

Ladislav  Loj

Imatrikulácia:

Privítanie prvákov

termín: október 2022

Korčuľovanie

 

termín: december 2022

Hokej

Miesto konania: Zimný štadión

termín: február 2023

Floorbalový turnaj

 

termín: marec 2023

Futbalový turnaj

 

termín: apríl-máj 2023

 

Zuzana  Gmitrová

Vybrané aktivity v rámci týždňa dobrovoľníctva                                                                  

 

termín: október 2022

Divadelné predstavenie

 

termín: november 2022

Finančná gramotnosť: beseda

 

termín: marec 2023

Rozlúčka so školou : 4. ročník

 

termín: apríl 2023