Header image

R O Z H O D N U T I E

o určení výšky príspevku  na režijné náklady v školskom stravovaní pre žiakov

 

Riaditeľ SPŠE a Školskej jedálne pri SPŠE v Košiciach v súvislosti s prijatým Všeobecným záväzným nariadením KSK č.6/2023 zo dňa 08. decembra 2023 schváleného zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja a podľa zákona č. 302/2001 Z.z. (Zákonníka práce) v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Košického samosprávneho kraja
č. 13/2016 a 05/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach

 

u r č u j e

 

hodnotu režijného príplatku v školskej jedálni pri SPŠE v Košiciach s účinnosťou

od 1. februára  2024  nasledovne: 

Obed:               5 € / mesačne

Večera:             5 € / mesačne

 

Celodenná strava:

raňajky +desiata        0,85+ 0,70 = 1,55 €   

obed :                                            1,70 €           

olovrant + večera:    0,60 + 1,00 = 1,60 €

Celková výška poplatku za celodennú stravu je 4,85 €/ deň + 10 € (paušálny režijný príplatok za mesiac).

Celková výška poplatku za obedy je 1,70 €/ deň + 5 € (paušálny režijný príplatok za mesiac).

Paušálny mesačný režijný príplatok bude pripočítaný k stravnému v aktuálnom mesiaci.

Paušálny mesačný príplatok sa v prípade odhlásenia zo stravy stravníkovi nevracia.

 

Strava sa objednáva zaplatením šeku a predložením dokladu o zaplatení p. Redajovej. Zo stravy sa môžete odhlásiť deň vopred u p. Redajovej do 12:00h.