Header image
   

Programovanie jednočipových mikropočítačov

Doba trvania kurzu:

24 hodín

Zameranie kurzu:

Informačné a komunikačné technológie

Prerekvizity:

Základná práca s PC, programovací jazyk C, princípy elektr. súčiastok

Forma:

Prezenčná

Ukončenie kurzu:

Realizácia aplikácie riadenej jednočipovým mikropočítačom

Počet účastníkov kurzu:

5 až 12

Stručný popis kurzu:

Kurz  „ Programovanie jednočipových mikropočítačov „ je zameraný na získanie základných zručností pri vývoji aplikácií s podporou jednočipových mikropočítačov.

Na báze modulárneho systému ARDUINO, postaveného na jednočipovom 8-bitovom mikropočítači AVR ATmega328, môžu frekventanti kurzu získať základné vedomosti o funkciách mikropočítača, jeho princípoch činnosti a spôsoboch  tvorby programov vo vyššom programovacom jazyku C.  Modul ARDUINO sa pripája k PC prostredníctvom USB rozhrania.

Programy sú vytvárané vo free softvérovom grafickom prostredí s možnosťou využitia  širokej palety existujúcich programových knižníc a modulov. S použitím rôznych typov senzorov alebo akčných členov, pripojených k mikropočítaču, budú mať frekventanti kurzu možnosť vytvárať aplikačné programy pre rôzne použitie.

 

Náplň kurzu je tvorená realizáciou jednotlivých projektov v rámci praktických cvičení, zameraných na využitie konkrétnej funkcie mikropočítača :

 • Popis vývojového programového prostredia a modulu ARDUINO
 • Tvorba vzorového programu a naprogramovanie mikropočítača
 • Architektúra jednočipových mikropočítačov, ich bloková schéma
 • Riadenie výstupných prvkov ( LED diód) pomocou digitálnych výstupov
 • Ovládanie 7-segmentového displeja mikropočítačom
 • Riadenie činnosti maticového displeja
 • Ovládanie zobrazovania pomocou viacriadkového alfanumerického LCD-displeja
 • Spracovanie analógového vstupného signálu A/D prevodníkom mikropočítača
 • Riadenie výstupov mikropočítača pomocou PWM modulácie
  • Plynulé riadenie otáčok jednosmerného motorčeka
  • Využitie mikropočítača na riadenie servopohonu
  • Riadenie krokového motorčeka pomocou mikropočítača
 • Meranie teploty pomocou senzora
  • Meranie intenzity osvetlenia pomocou fotoodporu
  • Generovanie zvuku pomocou piezokryštálu
  • Generovanie ľubovoľnej farby pomocou viacfarebnej LED diódy
  • Aplikácie s využitím optických senzorov
  • Identifikácia prekážky za pomoci ultrazvuku
  • Aplikácie s využitím externých prerušení mikropočítača

 

Kurz bude vedený v slovenskom jazyku  a frekventanti sa budú zoznamovať so základmi programovania mikropočítačov prostredníctvom praktických cvičení, zameraných na využívanie jednotlivých funkcií mikropočítača ako aj periférnych prvkov, pripojených k mikropočítaču. Pri využívaní tej ktorej funkcie mikropočítača bude podstata stručne vysvetlená tak, aby absolventi kurzu boli schopní tieto vedomosti zúročiť aj pri tvorbe iných aplikácií.

Pre úspešné zvládnutie tohto kurzu je potrebné na záver vytvoriť program podľa zadania s praktickým overením funkcie zapojenia.

 

Voľné termíny pre kurz č.2: Programovanie jednočipových mikropočítačov
                     
Hodina 0 1 2 3 4 5 6 7 8  
7.10 - 7.55 8.00 - 8.45 8.50 - 9.35 9.45 - 10.30 11.00 - 11.45 11.55 - 12.40 12.45 - 13.30 13.40 - 14.25 14.30 - 15.15  
Pondelok                    
                   
                   
                   
Utorok                    
                   
                   
                   
Streda                    
                   
                   
                   
Štvrtok                    
                   
                   
                   
Piatok                    
                   
                   
                   
                     
    školiteľ 1              
    školiteľ 2              
    školiteľ 3              
    školiteľ 4              

 

 

V novembri 2017 sme spustili kurzy pre žiakov ZŠ v rámci projektu Juniverzity. Môžete si pozrieť zoznam kurzov.