Header image

Deviate centrum odborného vzdelávania (COV) na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK slávnostne otvorili vo štvrtok 14. apríla na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej na Komenského 44 v Košiciach. Je zamerané na automatizáciu, elektrotechniku a informačné technológie.

Predpokladom na vznik COV bol predovšetkým stabilný záujem žiakov o štúdium široko koncipovaných elektrotechnických odborov, ale aj záujem zamestnávateľov z Košíc a blízkeho priemyselného parku v Kechneci i členstvo školy v združení Košice IT Valley, ktoré spája subjekty v sektore informačných a komunikačných technológií. Centrum sa bude zameriavať na rozvoj zručností žiakov v súlade s požiadavkami trhu práce a zamestnávateľov. „Chceme zatraktívniť odborné vzdelávanie, zvýšiť konkurencieschopnosť školy a jej absolventov, posilniť tvorivosť žiakov, rozvíjať ich podnikateľské myslenie. Pedagogickí zamestnanci získajú vynikajúce podmienky na celoživotné vzdelávanie zamerané na využívanie nových priemyselných technológií. Budeme mať možnosť organizovať odborné technické súťaže v automatizácii, informačných a komunikačných technológiách. Centrum určite prispeje aj k vyhľadávaniu talentovaných žiakov,“ hovorí riaditeľ SPŠE Štefan Krištín.

Fungovanie centier odborného vzdelávania je založené na spolupráci troch pilierov – školy, zriaďovateľa a zamestnávateľov. Kooperujú nielen na príprave a fungovaní centra, ale aj na jeho využívaní. Pre zamestnávateľov je to vítaná možnosť zvyšovať kvalifikáciu alebo rekvalifikovať svojich zamestnancov. V prípade elektrotechnickej priemyslovky stojí na čele spolupracujúcich zamestnávateľov spoločnosť FESTO – priemyselná automatizácia a didaktika Bratislava, ktorá vybavila priestory COV špičkovým technickým zariadením v učebni priemyselnej automatizácie v oblasti elektropneumatiky, elektrohydrauliky, senzoriky a PLC programovania. Dlhoročnú úzku spoluprácu má škola s Fakultou elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity Košice, so spoločnosťami T-Systems Slovakia, Siemens Bratislava, Cisco Networking Academy, U.S Steel Košice, Východoslovenská energetika, Procesná Automatizácia Košice, Telegrafia Košice, Senzor Košice. Nové COV budú využívať aj ďalšie košické priemyslovky - dopravná, strojnícka a hutnícka, ale aj stredné odborné školy a ďalšie školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.  

Košická elektrotechnická priemyslovka ponúka štvorročné štúdium s maturitou v dvoch študijných odboroch: Elektrotechnika a Technické lýceum, čo je označenie pre výberové školy podobné našim gymnáziám, ktoré v krajinách západnej Európy úspešne existujú už desiatky rokov. „Otvorenie študijného odboru Technické lýceum v školskom roku 2010/11 zvýšilo kvalitu a možnosti vzdelávania, podporuje realizáciu zámerov EÚ rozšíriť úroveň všeobecného vzdelania aj na odborných školách. Tento odbor je určený predovšetkým pre žiakov a žiačky základných škôl s dobrými študijnými výsledkami, so záujmom o techniku a matematiku a pre žiakov, ktorí chcú po maturite študovať na vysokých či vyšších odborných školách technického zamerania,“ vysvetľuje riaditeľ SPŠE Štefan Krištín.

Výstavba budovy SPŠ elektrotechnickej na Komenského 44 v Košiciach bola ukončená v roku 1957, vyučovanie začalo koncom decembra. Pôvodne mala budova charakter elektrotechnickej školy, ale pre nedostatok školských priestorov v Košiciach v nej boli umiestnené aj SPŠ strojnícka, dopravná, hutnícka a večerná škola pre pracujúcich. V roku 1967 bola rozdelená na tri samostatné školy - strojnícku, dopravnú a elektrotechnickú. Od 1. septembra 1967 začala Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach písať svoju samostatnú históriu. Zriaďovateľom školy je Košický samosprávny kraj, riaditeľom Ing. Štefan Krištín. V školskom roku 2010/2011 študuje na škole 635 žiakov v 23 triedach, má 96 zamestnancov. Súčasťou školy je školský internát a školská jedáleň. V internáte je v tomto roku ubytovaných 150 žiakov. Jedáleň pripravuje raňajky, obedy a večere pre žiakov SPŠE, ale aj pre žiakov z iných stredných škôl. Denne sa tu pripraví 150 raňajok a večerí a okolo 480 obedov. Podrobné informácie na www.spseke.sk

Košický samosprávny kraj, ako zriaďovateľ väčšiny odborných škôl, začal vytvárať centrá na základe Koncepcie odborného vzdelávania. Vznikli na tých školách, kde je na veľmi dobrej úrovni materiálno technické a personálne zabezpečenie pre príslušný odbor alebo skupinu odborov. Slúžia nielen pre žiakov školy a pre zamestnávateľov, ktorí s centrami priamo spolupracujú, ale aj pre žiakov ostatných škôl, ktorí sa vzdelávajú v podobných odboroch a pre iných zamestnávateľov pri zmene kvalifikácie alebo zvyšovaní vzdelania. KSK si uvedomuje potrebu dostatku kvalifikovaných odborníkov, ktorí po absolvovaní školy budú optimálne pripravení na štúdium v príslušnom odbore na univerzite, alebo na kvalifikovanú prácu vo firme. Práve preto je mimoriadne dôležitá spolupráca troch pilierov odborného vzdelávania: zriaďovateľa, škôl a zamestnávateľov.  

Prvé COV bolo otvorené v septembri 2009 na SPŠ strojníckej v Spišskej Novej Vsi. V súčasnosti na stredných odborných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK fungujú tieto centrá:

  1. SPŠ strojnícka Spišská Nová Ves: COV pre strojárstvo
  2. SOŠ obchodu a služieb Michalovce: COV pre oblasť hotelierstva, obchodu a služieb
  3. SOŠ technická Michalovce: COV pre elektrotechniku a informatiku
  4. SOŠ technická, Kukučínova ul. Košice: COV pre stavebníctvo
  5. SOŠ Košice - Šaca: COV pre hutníctvo a strojársku výrobu
  6. SOŠ Ostrovského ul. Košice: COV pre informačné a sieťové technológie
  7. SOŠ automobilová, Moldavská ul. Košice: COV pre automobilový priemysel
  8. SOŠ Markušovská cesta 4 Sp. Nová Ves: COV pre  kadernícke a kozmetické služby.
  9. SPŠ elektrotechnická Košice: COV pre elektrotechniku, automatizáciu a informačné technológie

 

V druhom polroku 2011 bude otvorené desiate centrum pri SOŠ drevárskej na Filinského 7 v Spišskej Novej Vsi zamerané na nábytkárstvo a drevárstvo.

Zuzana Bobriková

 

Zdroj: Portál Košického samosprávneho kraja (14.4.2011) - link

V novembri 2017 sme spustili kurzy pre žiakov ZŠ v rámci projektu Juniverzity. Môžete si pozrieť zoznam kurzov.