Header image
   

Doba trvania kurzu: 24 hodín
Zameranie kurzu: Elektrotechnika
Prerekvizity: Ukončenie učebného odboru alebo študijného odboru elektrotechnického zamerania (stredné, úplné stredné alebo vysokoškolské vzdelanie) a dobrý zdravotný stav
Forma: Prezenčná
Ukončenie kurzu: Overenie odbornej spôsobilosti a získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
Počet účastníkov kurzu: 5 až 12
Poznámka: Plánovaný začiatok kurzu je šk. rok 2011/2012. V školskom roku 2010/2011 vykonávame len overenie odbornej spôsobilosti skúškou v mesiaci máj 2011 (bez absolvovania kurzu).

STRUČNÝ POPIS KURZU:
Kurz  "Elektrotechnická spôsobilosť" je zameraný na získanie základných vedomostí potrebných pre činnosť na elektrických zariadeniach do 1000V podľa §21 vyhlášky č.508/2009 Z.z.

Náplň kurzu:

 • Zákony, vyhlášky a technické predpisy súvisiace s výkonom činnosti na elektrických zariadeniach
 • Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Zaistenie bezpečnosti na technických zariadeniach elektrických
 • Požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach
 • Spôsoby označovania v elektrotechnike
 • Uzemňovacie sústavy
 • Ochrana objektov pred účinkami atmosférickej elektriny
 • Istiace a ochranné prístroje
 • Prípojky elektrickej energie
 • Rozvádzače a rozvodné zariadenia
 • Vyhotovenie elektrických inštalácií v objektoch
 • Pohyblivé prívody
 • Zásady ochrany pre úrazom elektrickým prúdom
 • Poskytovanie prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom

Kurz bude vedený v slovenskom jazyku.

Pre úspešné zvládnutie tohto kurzu je potrebné na záver vykonať test, pričom frekventant vyhovie pri preskúšaní ak je počet správnych odpovedí rovný alebo väčší ako 75 % z celkového počtu otázok testu a súčasne uspieť aj na ústnej skúške.

Frekventant je povinný doniesť lekárske osvedčenie o dobrom zdravotnom stave.

 

V novembri 2017 sme spustili kurzy pre žiakov ZŠ v rámci projektu Juniverzity. Môžete si pozrieť zoznam kurzov.