• Kritéria pre denné 4-ročné maturitné štúdium

 • prihláška a kritéria na VOŠ 2014/2015

 • web súťaž 2014

  Zapojte sa do súťaže v tvorbe web stránok na tému "Košický kraj - môj región". Začiatok súťaže: 24.03.2014, Registrácia do: 10.04.2014, Ukončenie súťaže: 30.04.2014

 • Darujte svoje 2% dane z príjmu

  Ak sa rozhodnete darovať 2% dane z príjmu našej škole, resp. jej RZ, budete aj Vy patriť medzi tých, ktorí sa zaslúžia o pokračovanie zvyšovania úrovne kvality školy.

 • Nové tlačivo prihlášky na VŠ

  Nové tlačivo prihlášky na VŠ, ktoré by sa malo používať už toho roku.

 • Multipas

  Školský časopis si teraz môžete pozrieť aj na stránke školy.

 • Putovný pohár v grafických programoch

  3. ročník grafickej súťaže o putovný pohár v umeleckej tvorivosti v grafických (vektorových resp. bitmapových) programoch. Téma: Mesto v ktorom žijem - My hometown, Uzávierka: 24.03.2014

Darujte svoje 2% dane z príjmu

Vážení rodičia,

blíži sa obdobie podávania daňových priznaní, a tým aj možnosť poukázať 2% svojich daní za rok 2013 neziskovým organizáciám. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o poukázanie 2 % zaplatenej dane nášmu rodičovskému združeniu  v zmysle zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmu.

V prípade, že sa rozhodnete darovať 2% dane, vyplňte Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov a doručte daňovému úradu v mieste Vášho bydliska (ak ste zamestnanec) alebo vyplňte príslušné rubriky priamo v daňovom priznaní (ak ste podnikateľ). V prípade, že žiak donesie vyplnené tlačivo do školy, škola zabezpečí doručenie na príslušný daňový úrad. Potrebné tlačivá si môžete stiahnuť priamo z tejto stránky.

Ak sa rozhodnete darovať 2% dane z príjmu našej škole, resp. jej RZ, budete aj Vy patriť medzi tých, ktorí sa zaslúžia o pokračovanie zvyšovania úrovne kvality školy, jej modernizácie a vytvárania dôstojných materiálnych a priestorových podmienok, ktoré práve vďaka rodičom, RZ, vedeniu školy a jej zamestnancom ako aj ďalším sponzorom pozitívne menia za ostatné roky svoju tvár.

Za Vašu pomoc Vám vopred ďakujeme.

Podrobnejšie informácie na stiahnutie TU.
Vyhlásenie na stiahnutie TU.
Potvrdenie o príjme na stiahnutie TU.


 
Aktuality
V súvislosti s výmenou pobočkovej ústredne školy funguje telefonická komunikácia prostredníctvom novej telefónnej ústredne bez problémov a obmedzení. Pôvodné telefónne čísla pre volania do školy zostávajú v platnosti (055/6332311 - spojovateľka).


 
Základné informácie o zriaďovateľovi a škole

Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom 71 škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou (64 stredných škôl; 2 jazykové školy; 5 školských zariadení). Odbor školstva vykonáva metodické usmerňovanie a kontrolnú činnosť v oblasti výchovy a vzdelávania na stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

ISO 9001:2009 Logo
Predstavenie školy:
Naša škola umožňuje štvorročné štúdium s maturitou v dvoch študijných odboroch 2675 M Elektrotechnika a 3918 M Technické lýceum, čo je označenie pre výberové školy podobné našim gymnáziám, ktoré v krajinách západnej Európy úspešne existujú už desiatky rokov. Otvorenie študijného odboru 3918 M Technické lýceum na SPŠE v Košiciach v školskom roku 2010/11 zvýšilo kvalitu a možnosti vzdelávania, podporuje realizáciu zámerov EÚ rozšíriť úroveň všeobecného vzdelania aj na odborných školách. Pre koho je študijný odbor 3918 M určený, resp. „technické lýceum alebo gymnázium?“
Tento odbor je určený predovšetkým pre žiakov a žiačky základných škôl s veľmi dobrými študijnými výsledkami, so záujmom o techniku, cudzie jazyky (ANJ+NEJ) a matematiku a pre žiakov, ktorí uvažujú po maturite študovať na vysokých, či vyšších odborných školách technického zamerania.
Od školského roka 2013/2014 sme otvorili v úzkej spolupráci so spoločnosťou T-SYSTEMS SLOVAKIA 3-ročné denné pomaturitné vyššie odborné štúdium v študijnom odbore 2695 Q Počítačové systémy. Do prvého ročníka v školskom roku 2013/2014 bolo prijatých 30 uchádzačov.
Podrobnosti o možnostiach štúdia nájdete v sekcii ŠKOLA/ŠTUDIJNÉ ODBORY.

V rámci štúdia sa prostredníctvom voliteľného predmetu elektrotechnická spôsobilosť žiaci pripravujú na skúšku pre získanie elektrotechnickej spôsobilosti podľa § 21 Vyhl. 508/2009 Z.z.

U absolventov SPŠE Košice sa predpokladá ich schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí v predmetoch všeobecnovzdelávacích, prírodovedných a odborných. Jeho príprava je zameraná aj na prípadné pomaturitné alebo vysokoškolské štúdium. Absolvent počas štúdia získa schopnosti, vedomosti a flexibilitu, ktoré umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku i v rámci EÚ.


 
Partneri
Košice IT Valley T-Systems Slovakia Cisco Systems Program Celoživotného Vzdelávania - Vzdelávanie a kultúra
SIEMENS
Kníhkupectvo Martinus - logo

 
Partnerské školy

Zespol Szkol Technicznych, Poland
Noorderpoort College, Netherlands
Edugo Campus Glorieux, Belgium
Solski Center Ptuj, Slovenia
Carl Severing Berufskolleg, Bielefeld, Germany
KandoKalman Szakkozepiskola, Miskolc, Hungary David Roentgen Schule Neuwied, Germany SPŠ elektrotechnická, Praha