• Napíš článok k téme bezpečnosť alebo prevencia IT kriminality, vyhraj tablet, uzávierka súťaže: 6.12.2014

Rodičovský príspevok 2014/2015

Rodičovský príspevok pre Združenie rodičov pri SPŠE, Komenského 44, Košice môžu rodičia zaplatiť:

  • šekom, ktorý dostane každý žiak,
  • prevodom na číslo účtu 0082126976, kód banky 0900, konštantný symbol 0308, ako variabilný symbol sa môže uviesť číslo napr. 1223, čo znamená 1. ročník, B trieda, žiak s katalógovým číslom 23. Teda prvé číslo je ročník, druhé číslo trieda (A=1, B=2, C=3, ...) a katalógové číslo žiaka.

    IBAN: SK71 0900 0000 0000 8212 6976 
    číslo účtu: 82126976/0900 BIC/SWIFT: GIBASKBX
    Účet je v Slovenskej sporiteľni.
Prosíme rodičov, aby uvádzali meno žiaka, za ktorého platia príspevok, a triedu.

 
Aktuality
Po výmene pobočkovej ústredne školy zostávajú aj pôvodné telefónne čísla pre volania do školy v platnosti: 055/6332311 - spojovateľka. Nové telefónne číslo spojovateľky školy je: 055/79681 22. K jednotlivým učiteľom je možné priame telefonické spojenie cez 055/79681 xx, kde posledné dvojčíslie je telefónna klapka učiteľa.


 
Základné informácie o zriaďovateľovi a škole

Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom 71 škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou (64 stredných škôl; 2 jazykové školy; 5 školských zariadení). Odbor školstva vykonáva metodické usmerňovanie a kontrolnú činnosť v oblasti výchovy a vzdelávania na stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

ISO 9001:2009 Logo
Predstavenie školy:
Naša škola umožňuje štvorročné štúdium s maturitou v dvoch študijných odboroch 2675 M Elektrotechnika a 3918 M Technické lýceum, čo je označenie pre výberové školy podobné našim gymnáziám, ktoré v krajinách západnej Európy úspešne existujú už desiatky rokov. Otvorenie študijného odboru 3918 M Technické lýceum na SPŠE v Košiciach v školskom roku 2010/11 zvýšilo kvalitu a možnosti vzdelávania, podporuje realizáciu zámerov EÚ rozšíriť úroveň všeobecného vzdelania aj na odborných školách. Pre koho je študijný odbor 3918 M určený, resp. „technické lýceum alebo gymnázium?“
Tento odbor je určený predovšetkým pre žiakov a žiačky základných škôl s veľmi dobrými študijnými výsledkami, so záujmom o techniku, cudzie jazyky (ANJ+NEJ) a matematiku a pre žiakov, ktorí uvažujú po maturite študovať na vysokých, či vyšších odborných školách technického zamerania.
Od školského roka 2013/2014 sme otvorili v úzkej spolupráci so spoločnosťou T-SYSTEMS SLOVAKIA 3-ročné denné pomaturitné vyššie odborné štúdium v študijnom odbore 2695 Q Počítačové systémy. Do prvého ročníka v školskom roku 2013/2014 bolo prijatých 30 uchádzačov.
Podrobnosti o možnostiach štúdia nájdete v sekcii ŠKOLA/ŠTUDIJNÉ ODBORY.

V rámci štúdia sa prostredníctvom voliteľného predmetu elektrotechnická spôsobilosť žiaci pripravujú na skúšku pre získanie elektrotechnickej spôsobilosti podľa § 21 Vyhl. 508/2009 Z.z.

U absolventov SPŠE Košice sa predpokladá ich schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí v predmetoch všeobecnovzdelávacích, prírodovedných a odborných. Jeho príprava je zameraná aj na prípadné pomaturitné alebo vysokoškolské štúdium. Absolvent počas štúdia získa schopnosti, vedomosti a flexibilitu, ktoré umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku i v rámci EÚ.


 
Partneri
Košice IT Valley T-Systems Slovakia Cisco Systems Program Celoživotného Vzdelávania - Vzdelávanie a kultúra
SIEMENS
Kníhkupectvo Martinus - logo

 
Partnerské školy

Zespol Szkol Technicznych, Poland
Noorderpoort College, Netherlands
Edugo Campus Glorieux, Belgium
Solski Center Ptuj, Slovenia
Carl Severing Berufskolleg, Bielefeld, Germany
KandoKalman Szakkozepiskola, Miskolc, Hungary David Roentgen Schule Neuwied, Germany SPŠ elektrotechnická, Praha