Header image

 

EDUID školy: 100014610

Informácie o odbore a predmetoch získate po kliknutí sem. Ak máte záujem o štúdium v tomto odbore, zaregistrujte sa v kontaktnom formulári a my vám budeme priebežne zasielať ďalšie informácie.

Názov školského vzdelávacieho programu:

Správa IKT systémov a služieb

Vývoj a správa IKT systémov

Dĺžka štúdia:

3 roky

Forma štúdia:

Denné pomaturitné duálne vyššie odborné štúdium

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

Úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia:

Absolventská skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

Vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul „diplomovaný špecialista“ so skratkou „DiS“

Poskytnutý stupeň vzdelania:

  • Vyššie odborné vzdelanie ISCED 5B
  • Možnosť získať priemyselné certifikáty z rôznych IKT kurzov počas štúdia

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Obsah vzdelávania je úzko spätý s činnosťami, ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti vykonávajú firmy zamerané na poskytovanie integrovaných IKT riešení. Na príprave vzdelávacieho programu sa podieľala spoločnosť T-Systems Slovensko.

Študenti v prvom ročníku absolvujú spoločné teoretické i praktické predmety zamerané na získanie vedomostí a zručností pre správu IKT systémov, orientovanie sa v počítačových sieťach ale tiež predmety na rozvíjanie mäkkých zručností a cudzieho jazyka.

Na základe odporúčania partnerskej firmy si potom študenti môžu vo vyšších ročníkoch vybrať jedno zo zameraní – Sieťový špecialista, Systémový špecialista alebo Aplikačný špecialista. Výberom zamerania sa študent špecializuje prostredníctvom profilujúcich predmetov na oblasť, ktorá ho zaujíma.

Po ukončení štúdia je študent pripravený pre prácu v oblasti špecializovanej správy serverov, sietí, diskových polí, databáz a iných informačných a komunikačných technológií. Má dostatočnú bázu technických znalostí i komunikačných zručností pre samostatnú prácu i priamy kontakt so zákazníkom. Vďaka odbornej praxi počas štúdia nadobudne aj reálne skúsenosti pri práci v IT spoločnosti.

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):

  • Bakalárske štúdium technického zamerania
  • Inžinierske štúdium technického zamerania
  • Ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie resp. jej zvýšenie

 

Prvý ročník štúdia pozostáva zo spoločných predmetov zameraných na tvrdé zručnosti v oblasti informačných technológií a mäkkých zručností zameraných na dokumentáciu činností, komunikáciu so zákazníkom, prezentačné a cudzojazyčné zručnosti. V druhom ročníku má študent možnosť vybrať si jedno z dvoch zameraní.

Zameranie sieťový špecialista je zložené z profilujúcich predmetov zameraných na oblasť počítačových sietí a bezpečnosti. Náplň predmetov tvoria poznatky a zručnosti z konfigurácie sieťových smerovačov a prepínačov, tvorbe virtuálnych LAN sietí, konfigurácie služieb v sieti, zabezpečenie vysokej dostupnosti sieťových služieb a tiež konfigurácie dostatočnej úrovne bezpečnosti, ktorú požaduje zákazník. V tomto zameraní bude pokračovať až do konca štúdia.

Zameranie systémový špecialista je zložené z profilujúcich predmetov zameraných na oblasť správy operačných systémov a serverov, základy databázových systémov a správu dát. V rámci tohto zamerania má študent možnosť užšej špecializácie v treťom ročníku. Ak sa rozhodne pokračovať v zameraní systémového špecialistu bude sa profilovať najmä na prácu s operačným systémom Linux, zálohovanie dát a skriptovanie. V prípade, že sa rozhodne pustiť sa dráhou aplikačného špecialistu, bude sa profilovať najmä na prácu s databázami a middlewarom.

V prvom a druhom ročníku je v rámci školského vzdelávacieho programu plánovaná odborná prax v trvaní 6 týždňov a v treťom ročníku v trvaní 12 týždňov.

Učebný plán 2563 Q počítačové systémy

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

003869248
DnesDnes2029
Tento týždeňTento týždeň2029
Tento mesiacTento mesiac53688
počet návštev od 26.4.2015