Header image

 

EDUID školy: 100014610

Názov školského vzdelávacieho programu: Elektrotechnika a informatika
Dĺžka štúdia: 4 roky
Forma štúdia: Denné štúdium pre absolventov základnej školy
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:
  • podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy,
  • zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške
Poskytnutý stupeň vzdelania:
  • Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A
  • vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti v zmysle § 25 ods. 3 vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, získa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa § 21 citovanej vyhlášky
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: Študijný odbor pripravuje absolventov na výkon činnosti technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, , ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch
Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):
  • pomaturitné štúdium
  • vysokoškolské štúdium najmä technického smeru

 

Študijný odbor 2675 M Elektrotechnika pripravuje absolventov so širokým všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými  teoretickými  vedomosťami i praktickými  spôsobilosťami tak, že je schopný vykonávať kvalifikovanú cieľavedomú samostatnú technickú činnosť pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, prevádzke a údržbe elektrotechnických zariadení. 

Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou na príbuzné odbory a logické myslenie, tiež schopnosť aplikovať nadobudnuté vedomosti a schopnosti samostatne, ako aj v tíme.

V rámci štúdia  sa pomocou voliteľných predmetov dáva žiakovi možnosť voľby pripraviť sa na povolanie, v ktorom nadobúda aj ekonomicko-právne vedomosti, znalosti potrebné pre vykonávanie funkcie riadiaceho pracovníka alebo zamestnávateľa.

Výberom voliteľného predmetu si žiak vytvára predpoklady odbornej orientácie so zameraním na prax alebo na terciárne štúdium. Voliteľný predmet elektrotechnická spôsobilosť je prípravou na skúšku pre získanie elektrotechnickej spôsobilosti podľa § 21, vyhl. 508/2009  Z.z.

Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, predpokladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí v predmetoch všeobecnovzdelávacích a odborných. Jeho príprava je zameraná aj na vysokoškolské štúdium. Absolvent získa také schopnosti a vedomosti, flexibilitu svojich schopností, ktoré umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku a v rámci EÚ.

Na našej škole je v súčasnosti možné študovať odbor 2675 M Elektrotechnika so zameraním na počítačové systémy, priemyselnú informatiku, elektroenergetiku a autoelektroniku. Všetci študenti majú spoločnú výuku počas troch rokov a vo štvrtom ročníku majú vyučovanie zamerané na jednu zo špecializácií, ktorú si vybrali.

Učebný plán 2675 M elektrotechnika pre uchádzačov

Popis jednotlivých špecializácií:

  Elektroenergetika
  Priemyselná informatika (Automatizačná technika)

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

003869341
DnesDnes2122
Tento týždeňTento týždeň2122
Tento mesiacTento mesiac53781
počet návštev od 26.4.2015