Ochrana pred nebezpečným krokovým napätím

V priestoroch rozsiahlejších EZ ( najmä vn a vvn ) vznikajú pri poruchách vo vodivej zemi okolo uzemňovačov, ktorými preteká do zeme poruchový prúd, elektrické polia. Potenciálne hladiny, približne polguľovitého tvaru, obklopujú uzemňovač a na povrchu zeme vytvárajú kružnice s rovnakým potenciálom.( pozri obr.1 ). Človek stojaci rozkročený na dvoch potenciálnych kružniciach je vystavený pôsobeniu krokového napätia, ktoré je rovné rozdielu potenciálov oboch dotykových bodov zeme. Obrazne povedané, krokové napätie je dotykové napätie zeme, ktoré človek sníma nohami.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1

Dotykové a krokové napätie :

        a)      situácia v terénne

         b)      priebeh potenciálu

         c)      potenciálne vrstevnice v pôde- teoreticky

Potenciálne kruhy smerom k uzemňovaču sú hustejšie a výška krokového napätia rapídne stúpa.

Ochrany pred vysokým krokovým napätím :

 

 

 

 

 

  Obr. 2

Nepriaznivé krokové napätie v blízkosti stožiara alebo pri vstupe do zóny chránenej uzemnením alebo pospájaním možno upraviť ekvipotenciálnym prahom v priestore prístupu, prípadne ochranným nevodivým pásmom okolo vonkajšieho stanovišťa.

Skutočné krokové napätie možno priamo zmerať na to určeným meracím prístrojom: dve zaťažené elektródy imitujú krok človeka.