Informácie o projekte

Výzva:
OPV-2012/1.1/08-SORO
Operačný program vzdelávanie
Prioritná os:Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú

Strategický cieľ projektu:
Zabezpečiť obsahovú prestavbu vzdelávania na SPŠE v Košiciach a pripraviť tým žiakov a učiteľov pre aktuálne, perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti.

Špecifické ciele:
1. Zabezpečiť rozvoj kompetencií pedagógov pre potreby zavedenia inovatívnych foriem vzdelávania do vyučovacieho procesu.
2. Inovovať obsah a metódy výučby na škole pre potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce a zaviesť ich do vyučovania na škole.

Cieľová skupina:
1. Pedagogickí zamestnanci strednej školy
2. Žiaci strednej školy

Aktivity projektu:
1. Zabezpečiť rozvoj kompetencií pedagógov pre potreby zavedenia inovatívnych foriem vzdelávania do vyučovacieho procesu.
  1.1. Vzdelávanie pedagógov pre potreby zavádzania a využívania inovatívnych foriem výučby

2. Inovovať obsah a metódy výučby na škole pre potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce a zaviesť ich do vyučovania na škole.
  2.1. Tvorba a inovácia učebných materiálov pre potreby modernizácie vyučovania
  2.2. Uskutočnenie inovatívneho vyučovania s využitím inovatívnych metód výučby

Celkový rozpočet projektu:
197 558,46 €

Časový harmonogram projektu a popis aktivít

Aktivita 1.1:  Vzdelávanie pedagógov pre potreby zavádzania a využívania inovatívnych foriem výučby

Cieľ aktivity:  Rozvíjať zručnosti a kompetencie PZ prostredníctvom ďalšieho vzdelávania v oblasti moderných vyučovacích metód a využitia moderných a inovatívnych zariadení a didaktických pomôcok vo vyučovacom procese.

Termín realizácie aktivity: od 04/2014 až 11/2014

Výstupy aktivity: 45 vyškolených učiteľov v oblastiach zameraných na podporu využívania modernej techniky, pomôcok a metód vo vyučovaní. Plán 109 osvedčení/certifikátov.


Aktivita 2.1:  Tvorba a inovácia učebných materiálov pre potreby modernizácie vyučovania

Cieľ aktivity:  Príprava učebných materiálov pre potreby zavádzania inovatívnych a moderných metód vzdelávania do vyučovania.

Termín realizácie aktivity: od 06/2014 až 04/2015

Výstupy aktivity: Vytvorené materiály v počte 2057 (29 predmetov) pre odborné, všeobecnovzdelávacie predmety a prax. Dostupnosť na CD, niektoré aj v tlačenej podobe (prac. listy).


Aktivita 2.2:  Uskutočnenie inovatívneho vyučovania s využitím inovatívnych metód výučby

Cieľ aktivity:  Zrealizovať inovatívne vyučovanie s využitím nových foriem a metód výučby

Termín realizácie aktivity: od 12/2014 až 06/2015

Výstupy aktivity: 235 inovatívnych hodín zrealizovaných a podložených fotodokumentáciou a záznamom v triednej knihe


Logo Európsky sociálny fond

 

Logo ASFEU

Logo Operačný program - Vzdelávanie