Často kladené otázky počas Dňa otvorených dverí

Prijímacie skúšky

Ako budú vyzerať prijímačky pre školský rok 2021/2022?
Kritériá na prijímacie skúšky budú uverejnené na stránke školy v časti "Pre uchádzačov". Body v tomto školskom roku budú v rámci prijímacieho konania pridelené za prospech v 1. polroku v 9. ročníku, umiestnenie v olympiádach a tiež za prijímacie skúšky. V prípade, že žiak získa z oboch predmetov na Testovaní 9 viac ako 80%, nemusí sa zúčastniť prijímačkových testov, pretože za ne získa plný počet bodov. V prípade, že by sa prijímacie skúšky nekonali, body za nich sa nepridelia.

Po ukočnení prijímacích skúšok bude vytvorené poradie na základe počtu získaných bodov. 120 žiakov z najvyšším počtom bodov pre odbor Informačné a sieťové technológie a 60 žiakov v odbore Elektrotechnika bude pozvaných na zápis. Po ukončení zápisu sa uvoľnia miesta, kde sa žiaci nezapísali alebo zrušili zápis a na tieto miesta budú "posunutí" ďalší žiaci v poradí, ktorí budú pozvaní na zápis.
Ako je to s prestupom z inej školy na SPŠE?
Prestupy sú riešené až po prijímacom konaní v prípade, keď sú v danom ročníku voľné miesta v jednotlivých triedach. Vzhľadom na to, že školský rok sa vždy končí 31. augusta, žiak prestupuje na školu v novom školskom roku, teda v septembri. Žiadosť o prestup dáva žiak alebo jeho zákonný zástupca riaditeľovi školy, na ktorú chce prestúpiť, pričom riaditeľ o tejto žiadosti rozhodne. Pred podaním žiadosti odprúčame skontaktovať sa s riaditeľom školy, či je vôbec možné do daného ročníka prestúpiť.
Môže podať žiak osemročného gymnázia prihlášku na SPŠE a konať prijímačky?
Nie, žiak osemročného gymnázia je už žiakom strednej školy, preto nemôže opakovane absolvovať prijímacie konanie na strednú školu. Jedinou možnosťou je prestup.
Aký je potrebný priemer známok na prijatie na školu?
Nie je to možné jednoznačne povedať. Závisí to od toho, akí žiaci sa prihlásia v danom školskom roku. Na odbor Informačné a sieťové technológie majú prihlásení žiaci väčšinou lepší priemer a prijatí žiaci sa pohybujú do priemeru 1,5. Na odbor Elektrotechnika boli v minulom roku prijatí aj žiaci so slabším študijným priemerom ako 1,5.
Z akých ročníkov sa bude brať v tomto roku priemer v prijímacom konaní?
V tomto školskom roku budeme v prijímacom konaní prideľovať body za 1. polrok v 9. ročníku. Z dôvodu rôzneho hodnotenia počas pandémie sme sa rozhodli body za ostatné ročníky neprideľovať.
Ako mi zlepšia body pri prijímacom konaní rôzne súťaže?
Za súťaže sú v prijímacom konaní prideľované preferenčné body podľa druhu a umiestnenia. Žiak musí doložiť umiestnenie v súťaži diplomom alebo iným hodnoverným dokladom, ktorý potvrdí buď organizátor súťaže alebo škola. Zoznam súťaží spolu s minimálnym umiestnením bude uverejnený v kritériách na prijímacie konanie.

V minulých rokoch sa do prijímacieho konania započítavali body za súťaže, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 4. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo: SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ), MAT, FYZ, alebo v technickej olympiáde alebo v Pytagoriáde.
Z akých predmetov budú prijímacie skúšky?
Prijímacie skúšky, v prípade, ak sa budú konať, budú z predmetov Matematika a Slovenský jazyk a literatúra.

Študijné odbory a štúdium na škole

Pre ktoré ročníky je prístupná 3D tlač?
S 3D tlačou sa študenti stretnú na predmete Technická grafika, ktorý sa vyučuje v 1. a 2. ročníku.
Plánuje škola v budúcnosti otvoriť viacero odborov?
O počte odborov rozhoduje zriaďovateľ školy (Košický samosprávny kraj) spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. Škola v blízkej budúcnosti neplánuje otvoriť ďalšie študijné odbory okrem tých, ktoré má v ponuke - Elektrotechnika, Informačné a sieťové technológie, Počítačové systémy.
V akých odboroch sa vyučuje nemecký jazyk?
Žiaci v IT odboroch - Informačné a sieťové technológie (maturitný) a Počítačové systémy (pomaturitný) majú v rámci školského vzdelávacieho programu ako povinný 2. cudzí jazyk Nemčinu. Prvým cudzím jazykom je Anglický jazyk. Žiaci v maturitnom odbore Elektrotechnika študujú len Anglický jazyk.
Na akej úrovni sa učí anglický jazyk?
Dotácia hodín umožňuje študentom maturovať na úrovni B1 alebo B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti.
Na akých pozíciách môžu pracovať absolventi v IT odboroch?
V odbore Informačné a sieťové technológie si žiaci vyberajú jedno z dvoch zameraní pre 3. a 4. ročník štúdia. Tí, ktorí absolvujú odbor Informačné a sieťové technológie so zameraním na Vývoj aplikácií budú môcť pracovať na pozíciách ako tester softvéru, junior programátor v jazykoch Java, C, PHP, či ako tvorcovia alebo správcovia webových stránok. Absolventi odboru IST v zameraní na Správu systémov a sietí budú môcť pracovať na pozíciách sieťových administrátorov, administrátorov operačných systémov (Windows Server, Linux) alebo ako správcovia IT vo firmách.

Absolventom v pomaturitnom študijnom odbore Počítačové systémy ponúka firma Deutsche Telekom IT Solutions zamestnanie na základe toho, akej oblasti sa počas štúdia venovali a v akých tímoch počas štúdia vykonávali súvislú odbornú prax.
Na akých pozíciách môžu pracovať absolventi v odbore Elektrotechnika?
Momentálne žiakom ponúkame možnosť špecializovať sa na odbore Elektrotechnika v jednom zo zameraní na Priemyselnú informatiku alebo Elektroenergetiku.

V rámci zamerania na Priemyselnú informatiku žiaci študujú návrh a realizáciu riadiacich systémov cez programovateľné logické automaty (PLC). Primárne sa môžu absolventi priemyselnej informatiky zamestnať ako programátori PLC systémov, či zamestnanci v oblasti riadenia a regulácie.

V zameraní na Eleketroenergetiku žiaci študujú rôzne procesy výroby, prenosu aspotreby elektrickej energie, jej transformácie z elektrickej energie na inú (mechanickú, tepelnú,...) a naopak. Absolventi sa môžu zamestnať ako pracovníci elektrární, či distribučných spoločností.
Učí sa na odbrore Informačné a sieťové technológie pre webové aplikácie front-end alebo back-end?
Všetci žiaci bez ohľadu na odbor štúdia majú predmet, v ktorom sa naučia tvoriť front-end webových stránok. Obsahom tohoto predmetu je jazyk HTML, CSS a úvod do jazyka JavaScript. Tí žiaci, ktorí študujú zameranie na Vývoj aplikácií v odbore Informačné a sieťové technológie, majú navyše predmety zamerané na vybraný JavaScript framework, na databázy a na jazyk PHP, čo je súčasť back-endu webstránok.
Čo zahrňuje predmet Výpočtová technika?
Predmet výpočtová technika sa líši podľa toho, v akom odbore ho žiak študuje. V odbore Elektrotechnika sa žiaci vo Výpočtovej technike učia v 2. ročníku tvorbu webstránok, v 3. ročníku programovanie v jazyku C a vo 4. ročníku programovanie mikrokontrolérov.

V odbore Informačné a sieťové technológie nemáme priamo predmet Výpočtová technika, nakoľko sú predmety v tomto odbore nazvané viac špecificky (Úvod do programovania, Objektové programovanie, Webové technológie...).
Čo sa stalo s odborom Technické lýceum?
V rámci odboru Technické lýceum Ministerstvo školstva zrušilo možnosť na celom Slovensku otvárať triedy Technického lýcea so zameraním na informačné technológie. Z tohoto dôvodu sme sa rozhodli všetky skúsenosti z odboru Technické lýceum pretransformovať do odboru Informačné a sieťové technológie, kde sme ešte viac rozšíril výučbu IT predmetov.
Ako je to s praxou na SPŠE?
Na škole sa vyučuje predmet Prax, ktorý je v prvých troch ročníkoch maturitných študijných odborov Elektrotechnika a Informačné a sieťové technológie. Zároveň v 2. a 3. ročníku žiaci absolvujú súvislú dvojtýždňovú prax vo firme podľa vlastného výberu.

V pomaturitnom odbore Počítačové systémy študenti absolvujú predmet Prax v 2. a 3. ročníku štúdia a zároveň súvislú prax v trvaní dvoch mesiacov v 1. a 2. ročníku, resp. celý druhý polrok v 3. ročníku.

Prax je možné absolvovať aj formou stáže v zahraničí v prípade, že sa žiak zapojí do mobilitného projektu.
Učí sa na škole Unreal Engine?
Nie, neučí a momentálne o tom ani neuvažujeme.
Pre absolventov študijného odboru Informačné a sieťové technológie je lepšie ísť na vysokú školu alebo pracovať?
Vzdelávanie v tomto odbore je postavené tak, aby absolventi mali dobrý štart na vysokú školu technického smeru z hľadiska množstva odborných a prírodovedných predmetov (matematika, fyzika). Ak však absolvent nechce pokračovať v štúdiu na vysokej škole, môže nastúpiť do praxe na niektorú z juniorských IT pozícií.
Učí sa na škole predmet fyzika a chémia?
Predmet fyzika sa na škole vyučuje v študijných odboroch Elektrotechnika aj Informačné a sieťové technológie. Predmet Chémia sa priamo nevyučuje. Vybrané kapitoly z chémie sú súčasťou predmetu Elektrotechnológia.
Študujú na vašej škole aj dievčatá?
Áno, na našej škole pomaly ale isto študuje stále viac a viac dievčat. Momentálne je počet dievčat na škole 34 z celkového počtu 826 žiakov.
Učí sa na škole predmet Technické kreslenie?
Predmet s takýmto názvom sa neučí. Žiaci majú základy technického kreslenia v predmete Technická grafika. V rámci tohoto predmetu sa naučia čítať a kresliť technické výkresy a pracovať v programe AutoCad.
Ak mám zvládnuté programovanie v AppInventor-e a Scratch-i, mám dobrý základ?
Oba nástroje slúžia na zozámenie sa s algoritmizáciou a tvorbou jednoduchých grafických programov na webe, desktope alebo pre mobilné zariadenia. Ak sa žiak stretol s tvorbou programov v AppInventor-e a Scratch-i na ZŠ, určite mu to pomôže k plynulejšiemu štartu na našej škole.
Učí sa na škole predmet Dejepis?
Áno, na škole sa v prvých dvoch ročníkoch vyučuje predmet Dejepis.
Pracuje sa na škole s rozšírenou alebo virtuálnou realitou?
Naša škola momentálne nie je zameraná na grafiku a preto nepracujeme na škole s virtuálnou ani rozšírenou realitou. Žiaci sa majú možnosť venovať takýmto téma v rámci vlastných projektov.
Učí sa na škole Telesná výchova?
Áno, Telesná a športová výchova sa vyučuje v každom ročníku v rozsahu 2 hodiny za týždeň. Predmet je hodnotený známkou.
Je na odbore Elektrotechnika predmet Sieťové technológie?
Áno, na odbore Elektrotechnika máme vo štvrtom ročníku predmet Sieťové technológie, v ktorom sa žiaci učia základné princípy fungovania sietí (IP adresácia, smerovanie, WiFi, sieťové protokoly) a praktickú konfiguráciu zariadení MikroTik.
Je potrebné mať pre štúdium na odbore Informačné a sieťové technológie silný počítač?
Pre potreby štúdia v odbore IST nie je potrebné mať počítač najvyššieho výkonu. Postačí počítač lepšej strednej triedy so 4 alebo 8 jadrovým procesorom a 8GB RAM. Samozrejme, čím vyšší výkon počítač má, tým sa pracuje pohodlnejšie.

Pre študentov, u ktorých výkon počítača nepostačuje na plnohodnotnú výučbu, vieme zabezpečiť pripojenie na školský počítač na diaľku z domu v čase mimo vyučovania.
Je možné na školskom internáte zostať aj cez víkend?
Nie je to možné. Školský internát sa zatvára v piatok popoludní a otvára sa v nedeľu podvečer.
Máte na škole WiFi?
Na škole je WiFi signál dostupný na chodbách počas prestávok.
Aké programovacie jazyky sa učia na škole?
V študijnom odbore Elektrotechnika sú to jazyky C, HTML, CSS a JavaScript.

V študijnom odbore Informačné a sieťové technológie majú všetci žiaci programovanie v jazyku Python, C, HTML, CSS a JavaScript. Žiaci, ktorí si vyberú zameranie na Vývoj aplikácií budú mať navyše Javu, PHP a SQL.
Dá sa na škole spraviť kurz na vodičský preukaz?
Škola nemá uzavretú zmluvu so žiadnou autoškolou, pretože túto možnosť využívalo stále menej žiakov a využívali viac služby iných autoškôl.
Je možnosť pokračovať na vysokej škole v IT odbore aj vtedy, keď som vyštudoval odbor Elektrotechnika?
Áno. Naša škola v odbore Elektrotechnika vyučuje aj programovanie v jazyku C počas 2 rokov. Tento rozsah poskytne študentom dobrý základ pre štúdium na IT odboroch.
Učia sa študenti prácu s Wordom?
V 1. ročníku v predmete Aplikovaná informatika majú žiaci určitú časť školského roka venovanú aj práci s kancelárskym balíkom. Cieľom tohoto tematického celku nie je študentov naučiť písať, ale tvoriť štruktúrovaný dokument, využívať štýly pri tvorbe dokumentu a rôzne automatizačné nástroje, ktoré kancelársky balík ponúka (generovanie obsahu, hromadná korešpondencia, štatistiky dokumentu...).

Je potrebné si uvedomiť, že dnes je množstvo textu spracovávané strojovo (softvérovými nástrojmi) a je preto potrebné pomôcť týmto softvérom lepšie pochopiť štrukúru dokumentu jeho správnym naformátovaním. Zároveň to žiakom pomôže pri tvorbe webových stránok, ktoré sú konštruované podľa veľmi podobných pravidiel, ako štrukúturovaný dokument.
Učí sa na škole spájkovanie?
Spájkovanie sa učí v dvoch blokoch v predmete Odborná prax. Dokopy je to 6 mesiacov, počas ktorých sa žiaci môžu naučiť a "dostať do krvi" spájkovanie súčiastok na dosku plošného spoja.
Učí sa na škole Náboženská výchova?
Na škole sa v 1. ročníku v rozsahu 2 hodiny do týždňa učí predmet Náboženská výchova, konkrétne je to rímskokatolícke náboženstvo. Alternatívou k tomuto predmetu je Etická výchova. Žiak si jeden z týchto dvoch predmetov vyberá pri zápise. Oba predmety sú hodnotené stupňom abolvoval/neabsolvoval.
Aká Linuxová distribúcia sa používa pri výučbe?
Používame distribúciu CentOS.
Dá sa na škole spraviť priemyselný certifikát Cisco?
Žiadna stredná škola na Slovensku neposkytuje možnosť priamo si spraviť certifikát Cisco. Stredné a vysoké školy na Slovensku poskytujú žiakom vzdelávanie, ktoré ich pripraví na takúto certifikačnú skúšku. Samotné skúšky ale môžu prebiehať len v certifikovaných skúšobných centrách, ktoré zriaďujú rôzne organzácie uzavretím zmluvy s oprávnenou certifikačnou autoritou (v tomto prípade Pearson VUE).

Naša škola poskytuje žiakom v odbore Informačné a sieťové technológie so zameraním na Správu systémov a sietí komplexné vzdelávanie, ktoré ich pripraví na certifikačnú skúšku CCNA.
Aký mikropočítač sa používa pri výučbe?
V študijnom odbore Elektrotechnika žiaci pracujú s vývovjovou platformou Arduino.

V odbore Informačné a sieťové technológie všetci žiaci pracujú s vývojovou platformou Arduino. Ak si žiak vyberie zameranie na Vývoj aplikácií, bude pracovať aj s vývojovou platformou ESP32 a s jednodoskovým počítačom Raspberry Pi.
Je výber zamerania (špecializácie) v študijnom odbore na žiakovi alebo je to určené na začiatku štúdia?
Zameranie v študijnom odbore si žiak vyberá v 2. ročníku (Informačné a sieťové technológie) alebo v 3. ročníku štúdia (Elektrotechnika). Žiaci sa po výbere zamerania nedelia do iných tried, ale ostávajú v pôvodnej triede, pričom väčšinu predmetov majú spoločných, no na predmety súvisiace so zameraním sa rozdelia do skupín len počas hodín tohoto predmetu.

Počty žiakov v jednotlivých zameraniach určujeme podľa možností školy (počet učiteľov, počet učební, vybavenie ...) a môže sa stať, že sa študent nedostane na zameranie, ktoré si zvolil. Výber študentov prebieha podľa ich študijných výsledkov, prípadne aktivtít súvisiacich s reprezentáciou školy.