Stredoškolská odborná činnosŤ

 

2023/2024

 

 

 

Školské kolo SOČ sa uskutočnilo21. februára 2024 

 

 

 Výsledková listina tu

 

 

 

 

Súťažné odbory pre 46. ročník SOČ

 

 

n  01 Problematika voľného času

n  02 Matematika, fyzika (dopĺňa sa štatistika)

n  03 Chémia, potravinárstvo

n  04 Biológia                                                                                                                                  

n  05 Životné prostredie, geografia, geológia

n  06 Zdravotníctvo a farmakológia

n  07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

n  08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia

n  09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava

n  10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia (dopĺňa sa interiérový dizajn)

n  11 Informatika

n  12 Elektrotechnika a hardware a mechatronika

n  13 História, filozofia, právne vedy

n  14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

n  15 Ekonomika a riadenie

n  16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

n  17 Pedagogika, psychológia, sociológia

 

 

Organizačné pokyny pre zabezpečenie 46. ročníka SOČ

 

V zmysle smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 23/2017 o súťažiach, vyhlasuje MŠVVaŠ SR 46.ročník súťaže SOČ.

Súťaž sa uskutoční v školských, krajských kolách a vyvrcholí celoštátnou prehliadkou.

Všetky aktuálne informácie k SOČ nájdete na webovej stránke:  https://siov.sk/sutaze/stredoskolska-odborna-cinnost/

 

 

 

Termín školského kola -  Stredoškolskej odbornej činnosti (SOC) sa blíži  , k odovzdaniu projektu potrebujete mať spracovanú aj dokumentáciu.

 

UPOZORNENIE:  DOKUMENTACIU NETLAČTE  !!!!!!!     (Na SOČ  školské kolo nie je nutná v tlačenej podobe iba elektronickej ), až pri postupe na ďalšie kolá .

Pri písaní dokumentácie postupujte podľa tejto príručky : tu - táto publikácia je nová z 2019

 

 

 

 

 

NOVÉ !!!

každý súťažiaci okrem textu a príloh, ktoré považuje za potrebné pre svoj projekt, vloží do prihlášky aj link  alebo  video na 2-3 min. video prezentáciu práce. Video prezentácia je povinná.

Obhajoba práce cca 5 minút + otázky poroty

 

 

ü  prosíme o dôsledné dodržanie termínu pre odoslanie prác (systém sa uzatvára a po stanovenom termíne vám už neumožní nahrať práce)

 

ü  podmienkou zaradenia práce do súťaže SOČ je jej originalita (žiak neprezentoval prácu v žiadnej inej súťaži MŠVVaŠ SR

 

Čestné vyhlásenie

 

Vyhlasujem, že prácu stredoškolskej odbornej činnosti na tému

 

..................... „ som vypracoval/a samostatne, s použitím uvedených literárnych zdrojov. Prácu som neprihlásil/a a neprezentoval/a v žiadnej inej súťaži, ktorá je pod gestorstvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Som si vedomý/á dôsledkov, ak uvedené údaje nie sú pravdivé.

 

V tlačenej verzii práce je pod vyhlásením potrebný vlastnoručný podpis.

 

 

ü  žiak môže súťažiť súčasne vo viacerých odboroch, avšak s inými prácami

 

ü  venujte pozornosť správnemu zaradeniu prác do súťažných odborov

 

ü  pri písaní prác a ich zaraďovaní do súťažných odborov postupovať na základe Metodickej príručky SOČ 2019 (pričom pre tento ročník SOČ bol vydaný dodatok do metodickej príručky)

 

 

Riaďte sa pokynmi zo strany 90:  v tomto dokumente si pozrite v prílohe ako majú vyzerať  po novom    úvodný obal a titulný list.

Odporúčaný rozsah práce je minimálne 15 a maximálne 25 strán textu. Práce nad  rámec  maximálneho  počtu  strán  textu  budú  vylúčené  z  hodnotenia  súťaže SOČ.

Príklad textu čestného vyhlásenia:

Vyhlasujem, že prácu stredoškolskej odbornej činnosti na tému (autor napíše názov svojej práce), napr. „Riadenie križovatky“ som vypracoval samostatne, s použitím uvedených literárnych zdrojov. Prácu som neprihlásil a ani neprezentoval v žiadnej inej súťaži, ktorá je pod gestorstvom MŠMVVaŠ SR. Som si vedomý dôsledkov, ak uvedené údaje nie sú pravdivé.

 

Ak je viac spoluautorov jednej práce - práca sa do systému nahráva iba raz !!! Uvedie sa hlavný autor a spoluautori .

 

 

 

 

Pre prípadné info kontaktovať :   Miroslav Máthé   email: mathe@spseke.sk         alebo   ing.Nemsila Pavol email : nemsila@spseke.sk

 

 

 

  Krajské kolo SOČ  - SPŠ dopravná  Košice

 

 

 25.03.2024

 

 

 

  Celoštátna prehliadka SOČ

   SOŠ veterinárna  , Dražovská 14   NITRA

24.–26.4.2024

 

Prvé 2 práce z každej kategórie školského kola postupujú do krajského kola .

 

Pre postupujúce práce: krajské kolo a celoštátne kolo 2024:

 

n  o tom, v ktorých odboroch sa bude súťažiť v obvodnom kole dostanú školy mailom oznámenie a zároveň, aj pozvánku na regionálne alebo priamo na krajské kolo

n  celoštátneho kola sa zúčastňuje len jeden autor !!!

 

n  on-line prihlásenie na stránke  https://soc.siov.sk/register (správne a úplne vyplnená on-line prihláška už bola na školskom kole – nie je nutné vypisovať odznova )

n  odporúčaný rozsah práce: minimálne 15 a maximálne 25 strán textu bez príloh

n  maximálny počet riešiteľov jednej práce je stanovený na 3     (1 autor + 2 spoluautori)

n  prílohy vo formáte ZIP, maximálnej veľkosti 18 MB

n  podmienkou zaradenia práce do súťaže SOČ je jej originalita (žiak neprezentoval prácu v žiadnej inej súťaži MŠVVaŠ SR)

 

NOVÉ !!!

každý súťažiaci okrem textu a príloh, ktoré považuje za potrebné pre svoj projekt, vloží do prihlášky aj link na 2-3 min. video prezentáciu práce. Video prezentácia je povinná.

V prihláške vloží tento link v sekcii: Hlavné údaje o práci/ Príloha práce.

 

n  upozorniť súťažiacich už v školských kolách, že celoštátnej prehliadky sa zúčastňuje len jeden autor !!!

 

 

 

 

História:

 

Školské kolo SOČ sa uskutočnilo 23. februára 2023   Výsledkovú listinu z roku 2023 nájdete  tu

 

 

Výsledkovú listinu z roku 2022 nájdete  tu

 

SOČ  - výsledkové listiny , fotky z predchádzajúcich školských kôl nájdete Tu