Stredoškolská odborná činnosŤ

 

2019/2020

 

 

 

Školské kolo SOČ sa uskutočnilo 18. februára 2020 v spoločenskej miestnosti školy

Výsledková listina školského kola SOČ 2020  tu   a foto  tu

Prvé 2 práce z každej kategórie postupujú do ďalšieho kola .

 

 

Súťažné odbory 42. roč. SOČ

 

01 – Problematika voľného času

02 – Matematika, fyzika

03 – Chémia, potravinárstvo

04 – Biológia

05 – Životné prostredie, geografia, geológia

06 – Zdravotníctvo, farmakológia

07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

08 – Cestovný ruch, hotelierstvo,  gastronómia

09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia

11 – Informatika

12 – Elektrotechnika, hardware, mechatronika

13 – História, filozofia, právne vedy

14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

15 – Ekonomika a riadenie

16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

 

Termín školského kola -  Stredoškolskej odbornej činnosti (SOC) sa blíži   18.2.2020  , k odovzdaniu projektu potrebujete mat spracovanú aj dokumentáciu.

 

UPOZORNENIE:  DOKUMENTACIU NETLAČTE  !!!!!!!     (Na SOČ nie je nutná), až pri postupe na ďalšie kolá .

 

Postupujte podľa tejto príručky : tu - tato publikácia je nová z 2018,

Tipy rady na písanie a obhajobu prác odporúčam  tu !!!

Stiahnite si prezentáciu a riaďte sa pokynmi podľa nej,   tu

 

Riaďte sa pokynmi zo strany 90:  v tomto dokumente si pozrite v prílohe ako majú vyzerať  po novom    úvodný obal a titulný list.

Odporúčaný rozsah práce je minimálne 15 a maximálne 25 strán textu. Práce nad  rámec  maximálneho  počtu  strán  textu  budú  vylúčené  z  hodnotenia  súťaže SOČ.

Príklad textu čestného vyhlásenia:

Vyhlasujem, že prácu stredoškolskej odbornej činnosti na tému (autor napíše názov svojej práce), napr. „Riadenie križovatky“ som vypracoval samostatne, s použitím uvedených literárnych zdrojov. Prácu som neprihlásil a ani neprezentoval v žiadnej inej súťaži, ktorá je pod gestorstvom MŠMVVaŠ SR. Som si vedomý dôsledkov, ak uvedené údaje nie sú pravdivé.

ĎALŠIE  ÚLOHY :

n  pri písaní prác a ich zaraďovaní do súťažných odborov postupovať na základe Metodickej príručky SOČ 2018

n  maximálny počet strán bez príloh je povolený do 25 strán

n  zo školského kola postupujú do obvodného kola maximálne dve práce z odboru

n  všetky aktuálne informácie/zoznamy súťažiacich/ nájdete na našej webovej stránke

             www.rcm.sk

Ak je viac spoluautorov jednej práce - práca sa do systému nahráva iba raz !!! Uvedie sa hlavný autor a spoluautori .

Postup odoslania prihlášky a nahratia práce do systému na školské kolo SOČ v elektronickej podobe popísaný v tomto dokumente a tu v obrázkoch .

V ponuke zo zoznamu vybrať našu školu. Link na prihlásenie tu:

n práce do on-line systému vkladať len vo formáte PDF !!!

 

Prihlášky a práce v .pdf formáte je treba nahrať na preštudovanie v elektronickej podobe do systému do 15.2.2020

Pre prípadné info kontaktovať :   Miroslav Máthé   email: mathe@spseke.sk

                                           alebo   ing.Nemsila Pavol email : nemsila@spseke.sk

 

 

Odporúčania autorom prác SOČ :

Odporúčame vyvarovať sa chýb v prihláškach a prácach:

§     -správne zaradenie práce žiaka do súťažného odboru, respektíve zdôvodnenie, prečo je práca

         prihlásená do daného odboru (ak je práca nesprávne zaradená do súťažného odboru, i keď je veľmi dobrá, nemôže postúpiť alebo veľakrát stráca lepšie hodnotenie);

§       - dôslednosť pri vypĺňaní prihlášky;

§       - nezabúdať na vetu o originalite práce;

§       - dodržiavať formálnu stránku práce /štruktúru práce, počet strán/;

§       - dávať pozor na nedostatky formálneho charakteru: citovanie použitej literatúry, využitie informácií

                 z internetu /akých/, chýba  popis k obrázkom, tabuľkám a ich celková úroveň, problémy s terminológiou, členenie práce;

§  -v prácach sa vyskytuje stále veľa gramatických chýb, nedokončených viet, frázy typu: „chceme zvýšiť povedomie“ .... kto, ako, koho?;

§  -v prípade dotazníkov a prieskumov – počítať s dostatočným počtom respondentov – aby bola zabezpečená validita výpovedí, taktiež častokrát chýbajú konkrétnejšie analyzované výsledky práce, konkrétne využitie, záver, zhrnutie, diskusia, ako sa podarilo splniť ciele;

§  -prílohy sú uvedené bez zdroja, bez autora, väčšinou z internetu a neoverených podkladov;

§  -v prezentáciách sa zamerať na to, čo bolo cieľom, aký bol postup autorov /čo urobili, aké sú výsledky, záver, zhodnotenie, diskusia o výsledkoch/ a čo s tým ďalej, ako to zavedú do praxe, alebo čo treba urobiť a kto , na koho sa obrátia pri realizácii, koho požiadajú o pomoc ... ;

§  -dávať pozor na veľa odborných, no nevysvetlených pojmov, odborných slov, ktoré nie sú všeobecne známe /najmä ak ide o vedeckú prácu nad rámec učiva SŠ/;

§  nevydávať cudzie myšlienky za svoje ... .

 

 

Pre postupujúce práce:

 

 

n  počnúc obvodným kolom až po celoštátne každý súťažiaci donesie so sebou na obhajoby 1 ks originál práce v tlačovej podobe aj s prihláškou

n  podmienkou zaradenia práce do súťaže SOČ je jej originalita. Súťažiaci čestne vyhlási, že túto prácu neprihlásil a neprezentoval v žiadnej inej súťaži, ktorá  je pod gestorstvom  Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

n  o tom, v ktorých odboroch sa bude súťažiť v obvodnom kole dostanú školy mailom oznámenie a zároveň, aj pozvánku na regionálne alebo priamo na krajské kolo

n  z obvodných kôl postupuje do krajského kola 7 prác bez určenia poradia

n  Krajská komisia SOČ má právo rozhodnúť aj o priamom postupe práce do krajského kola

n  celoštátneho kola sa zúčastňuje len jeden autor !!!

 

n  on-line prihlásenie na stránke www.siov.sk (správne a úplne vyplnená on-line prihláška)

n  odporúčaný rozsah práce: minimálne 15 a maximálne 25 strán textu bez príloh

n  maximálny počet riešiteľov jednej práce je stanovený na 3

    (1 autor + 2 spoluautori)

n  prílohy vo formáte ZIP, maximálnej veľkosti 18 MB

n  podmienkou zaradenia práce do súťaže SOČ je jej originalita (žiak neprezentoval prácu v žiadnej inej súťaži MŠVVaŠ SR)

 

Čestné vyhlásenie

Vyhlasujem, že prácu stredoškolskej odbornej činnosti na tému
„ ..................... „ som vypracoval/a samostatne, s použitím uvedených literárnych zdrojov.
Prácu som neprihlásil/a  a neprezentoval/a v žiadnej inej súťaži, ktorá je pod gestorstvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Som si vedomý/á dôsledkov, ak uvedené údaje nie sú pravdivé.

V tlačenej verzii práce je pod vyhlásením potrebný
vlastnoručný podpis.

 

n  žiak môže súťažiť súčasne vo viacerých odboroch, avšak s inými prácami

n  venujte pozornosť správnemu zaradeniu prác do súťažných odborov

n  prácu posúva v systéme do vyššieho kola garant školského kola/metodik (metodik vypíše hodnotenie + umiestnenie a posunie prácu cez ikonu „postup do vyššieho kola“. Pred posunutím práce odporúčame vytlačiť zo systému prihlášku.

n  prosíme o dôsledné dodržanie termínu pre odoslanie prác (systém sa uzatvára a po stanovenom termíne vám už neumožní nahrať práce)

n  z obvodných kôl postupuje do krajského kola 7 prác. Krajská komisia SOČ má právo rozhodnúť aj o priamom postupe práce do krajského kola.

n  počnúc obvodným kolom až po celoštátne každý súťažiaci donesie so sebou na obhajoby 1 ks originál práce v tlačovej podobe, prihlášku a súhlas dotknutej osoby.

n  pri písaní prác a ich zaraďovaní do súťažných odborov postupovať na základe Metodickej príručky SOČ 2018.

 

 

Všetky aktuálne informácie k SOČ nájdete na webovej stránke: 

www.rcm.sk

 

 

 

 

I. OBVODNÉ KOLO pre stredné školy okresov : Košice a Košice – okolie

 

termín

úloha

miesto - zodpovednosť

20.03.2020

Obvodné kolo pre Košice

a Košice - okolie

Súkromné gymnázium Dneperská 1, Košice

 

III. KRAJSKÉ  KOLO- pre postupujúce práce z obvodných kôl

 

termín

úloha

miesto - zodpovednosť

03.04.2020

Krajské kolo SOČ

SPŠ dopravná, Hlavná 113

Košice

 

IV. CELOŠTÁTNE  KOLO

 

termín

úloha

miesto- zodpovednosť

 

27.4.- 30.4.

2020

(28.-30.4.2020 študenti)

 

Celoštátne kolo SOČ

 

SPŠ stavebná

Emila Belluša 350/4

Trenčín

 

                          

         apríl 2020

sústredenie pred celoštátnym kolom SOČ

CVČ - RCM Košice

 

História:

SOČ  - výsledkové listiny , fotky z predchádzajúcich školských kôl nájdete Tu