Header image

 

Názov školského vzdelávacieho programu: Informačné technológie v podnikovej praxi
Dĺžka štúdia: 4 roky
Forma štúdia: Denné štúdium pre absolventov základnej školy
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:
  • podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy,
  • zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške
Poskytnutý stupeň vzdelania:
  • Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A
  • možnosť získať celosvetovo uznávaný certifikát o absolvovaní kurzov v rámci programu CISCO Networking Academy
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Absolvent má v treťom ročníku možnosť voľby špecializácie štúdia na správu systémov a sietí alebo vývoj aplikácií.

Absolvovaním zamerania na správu systémov a sietí smeru získa základné odborné vedomosti a zručnosti, prostredníctvom ktorých sa môže uplatniť ako kvalifikovaný technický zamestnanec v oblasti základnej údržby počítačových systémov, inštalácie a administrácie operačných systémoch postavených na báze Linuxu alebo Windows Server alebo počítačových sietí založených najmä na technológiách firmy Cisco a MikroTik. 

Absolvovaním zamerania na vývoj aplikácií získa základné odborné vedomosti a zručnosti, prostredníctvom ktorých sa môže uplatniť ako programátor aplikácií, webstránok či vstavaných systémov. Počas štúdia bude pracovať s programovacími jazykmi C, Java, HTML, CSS, JavaScript, PHP a SQL. V poslednom ročníku štúdia si tiež môže v rámci voliteľného predmetu vybrať programovanie Android aplikácíí alebo Internetu vecí (IoT).

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):
  • pomaturitné špecializačné štúdium
  • bakalárske štúdium technického a ekonomického zamerania
  • inžinierske štúdium technického a ekonomického zamerania

 

Čo je technické lýceum?
Lýceum je označenie pre výberové školy podobné našim gymnáziám, ktoré v krajinách západnej Európy úspešne existujú už desiatky rokov. Otvorenie študijného odboru 3918 M technické lýceum na SPŠE v Košiciach zvýši kvalitu vzdelávania na úroveň SOŠ v štátoch EÚ a  jednoznačne podporí realizáciu zámerov EÚ rozšíriť úroveň všeobecného vzdelania aj na odborných školách.

Pre koho je odbor určený, resp. „ technické lýceum alebo gymnázium?“
Tento odbor je určený predovšetkým pre žiakov a žiačky základných škôl s dobrými študijnými výsledkami, so záujmom o techniku a matematiku, a pre žiakov, ktorí uvažujú po maturite študovať na vysokých či vyšších odborných školách technického zamerania. Preto sa popri všeobecnovzdelávacích predmetoch na lýceu ešte vyučujú základné odborné predmety (napr. technická grafika, sieťové technológie, počítačové systémy, aplikovaná informatika a výpočtová technika, CAD systémy, ekonomika, ...), ktoré na gymnáziách prevažne nie sú vyučované. Tieto základné odborné predmety vybavia absolventov technického lýcea okrem vedomostí predovšetkým zručnosťami, ktoré im umožnia ľahšie sa adaptovať na ďalšie štúdium  technických odborov.

Odborné predmety vyučujú učitelia - inžinieri, ktorí majú k technike a ekonomike praktický vzťah. Tento svoj pozitívny praktický vzťah prenášajú na študentov, takže tí sa odborných predmetov neboja, naopak k nim získavajú kladný vzťah. Súčasne majú štyri roky na rozhodnutie, pre aký odbor štúdia sa po ukončení technického lýcea rozhodnú. Počas štúdia sa predovšetkým v týchto predmetoch rozvíja technické myslenie, schopnosť analyzovať a riešiť problémy a aplikovať získané poznatky na praktické príklady, nie iba reprodukovať získané vedomosti.

Učebný plán 3918 M technické lýceum

Viac informácií získate na sekretariáte školy.

No events found


Logo - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Logo - EÚ - Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja

Logo - operačný program ľudské zdroje

Logo - Systém duálneho vzdelávania

Škola je partnerom národného projektu „DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

003757975
DnesDnes1187
Tento týždeňTento týždeň12434
Tento mesiacTento mesiac6840
počet návštev od 26.4.2015