Header image

 

Názov školy:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Komenského 44, 040 01 Košice

Kritériá na prijatie a prihláška na štúdium:

Kritériá na prijatie platné pre školský rok 2020/2021 budú uverejnené do 31.3.2020 a prístupné cez tento odkaz alebo v sekcii PRE UCHÁDZAČOV -> Maturitné štúdium. Riaditeľ základnej školy, ktorú žiak navštevuje zašle prihlášky žiakov na strednú školu najneskôr do 20. apríla 2020.

Výsledky:

Všetci uchádzači budú o výsledku prijímacích skúšok a poradí prijatých uchádzačov informovaní prostredníctvom našej webovej stránky v sekcii "PRE UCHÁDZAČOV" a písomne doporučeným listom. Ďalšie informácie budú uverejňované na webovej stránke školy www.spseke.sk

Prijímacie skúšky:

11.5.2020 (1.termín / 1.kolo) a 14.5.2020 (2.termín / 1. kolo) - termíny sú rovnocenné, výsledné poradie uchádzačov bude vytvorené až po 2. termíne, t.j. po 14.5.2020.

Harmonogram počas prijímacích skúšok

8,00 –   8,55 vstup žiakov do budovy školy – rozdelenie žiakov do učební

9,00 – 10,00 vypracovanie prijímacej skúšky zo SJL (pre žiakov s ŠVVP/VPU + 25% času, tzn. + 15 minút, t.j. do 10,15 hod.)

10,00 (10,15 ŠVVP) až 10,40 prestávka pre žiakov (žiaci zostávajú v budove školy)

10,45 – 11,45 vypracovanie prijímacej skúšky z MAT (pre žiakov s ŠVVP/VPU + 25% času, tzn. + 15 minút, t.j. do 12,00 hod.)

Výsledky prijímacích skúšok budú uverejnené na www.spseke.sk – žiaci nečakajú na výsledky v škole. Kontaktný e-mail na školu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Prijatie bez PS:

Hodnotenie výsledkov dosiahnutých v testovaní žiakov 9. ročníkov – „Testovanie 9“ (T9) z matematiky a slovenského jazyka (T9) na úrovni minimálne 95 % (vrátane) z každého predmetu. Podrobnosti budú uvedené pod odkazom Kritériá pre SŠ štúdium.

Počty tried a prijímaných žiakov:

V školskom roku 2020/2021 plánujeme otvoriť 4 triedy s počtom žiakov 120 v študijnom odbore 2561M INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE a 2 triedy v študijnom odbore 2675 M ELEKTROTECHNIKA s počtom žiakov 58, t.j. spolu 6 tried s počtom 178 žiakov.

Informácia (ak sú podané 2 prihlášky):

Informácia pre žiakov, ktorí si podajú dve prihlášky na štúdium na SPŠ elektrotechnickej Komenského 44 v Košiciach – na dva rôzne študijné odbory 2561M alebo 2675M:

Odporúčame žiakom, ktorí si podajú na SPŠE Košice 2 prihlášky na dva rôzne študijné odbory, aby sa zúčastnili obidvoch termínov prijímacej skúšky (t.j. 11.5. aj 14.5.2020), pretože do ďalšieho hodnotenia uchádzača o štúdium sa započíta ten výsledok prijímacej skúšky z daného predmetu, kde uchádzač získal väčší počet bodov bez ohľadu na termín vykonania skúšky.

Okruhy na prijímacie skúšky:

Odporúčame uchádzačom o prijatie na SPŠE Košice zamerať sa pri príprave výhradne na učivo ZŠ a vyskúšať si testy z Testovania žiakov (MONITOR) z minulých rokov. V mesiacoch február / marec 2020 plánujeme v popoludňajších hodinách informačné stretnutia s uchádzačmi o štúdium, kde im umožníme vyskúšať si testy zo SJL a MAT. Bližšie informácie budú na webovej stránke a FB v januári 2020. 

Informácia o Zápise na štúdium:

Upozorňujeme uchádzačov, resp. ich zákonných zástupcov na možný postup pri zápise:

Ak je žiak prijatý aj na inú strednú školu, na ktorú sa hlásil a na takejto škole už odovzdal svoj zápisný lístok (bol sa zapísať), môže zákonný zástupca počas prijímacieho konania svoje rozhodnutie o zápise bez udania dôvodu ZRUŠIŤ. V takomto prípade si zákonný zástupca vyzdvihne zápisný lístok na strednej škole, kde už vykonal zápis, riaditeľ školy mu potvrdí zrušenie zápisu a tento zápisný lístok odovzdá inej strednej škole, na ktorú bol uchádzač tiež prijatý.

Žiak môže byť zapísaný len na takú strednú školu, na ktorú si v stanovenom termíne podal prihlášku!

 


Logo - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Logo - EÚ - Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja

Logo - operačný program ľudské zdroje

Logo - Systém duálneho vzdelávania

Škola je partnerom národného projektu „DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

002176558
DnesDnes194
Tento týždeňTento týždeň11263
Tento mesiacTento mesiac54407
počet návštev od 26.4.2015