g
Header image

 

Výsledné poradie uchádzačov je uverejnené na stránke školy www.spseke.sk od 18.05.2022, samostatne pre každý študijný odbor.

Upozornenie:

Podľa usmernenia MŠVVaŠ SR budú môcť zákonní zástupcovia prijatých uchádzačov potvrdzovať nástup doručením potvrdenia o nastúpení/nenastúpení na štúdium od 18.05.2022 do 23.05.2022 (23:59 hod.) – teda v čase, keď majú k dispozícii rozhodnutia o prijatí zo všetkých škôl, na ktoré si podali prihlášku na vzdelávanie. Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium je potrebné doručiť aj v prípade, že uchádzač do našej školy nenastúpi.

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení uchádzača sa môže doručovať cez informačný systém Edupage, odoslaním naskenovaného tlačiva (kliknite pre stiahnutie) e-mailom na adresu prijimacky@spseke.sk alebo osobne na sekretariát riaditeľa školy 18.5.2022 (podrobnejšie pokyny dostanú rodičia správou cez Edupage). Potvrdenia podpisujú obaja zákonní zástupcovia. V prípade, že rodičia doručili riaditeľovi školy spolu s prihláškou vyhlásenie o tom, že podpisovať bude len jeden  – v tom prípade podpisuje len zákonný zástupca uvedený vo vyhlásení.

V termíne doručené potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium môže byť odoslané / doručené:

a) cez informačný systém Edupage, e – mailom, osobne do rúk zamestnanca strednej školy (sekretariát riaditeľa školy – potvrdené prevzatie podpisom a dátumom prevzatia na rovnopis alebo kópiu potvrdenia) do 23.05.2022 (23:59 hod.),

b) poštovou prepravou, ktoré bolo najneskôr do 23.05.2022 (23:59 hod.), zákonným zástupcom podané na poštovú prepravu.

V prípade, že uchádzač bude prijatý na jednu školu alebo študijný odbor a na druhú školu alebo študijný odbor nebude  prijatý  pre nedostatok miesta, potvrdí  rodič nástup tam, kde je prijatý a môže podať odvolanie voči neprijatiu. Čo v prípade, ak zákonný zástupca do 23.05.2022 už potvrdil nastúpenia na štúdium na odbor vzdelávania, do ktorého bol prijatý a odvolanie proti neprijatiu do odboru vzdelávania na inej alebo tej istej strednej škole podal až po 23.05.2022 a tomuto odvolaniu bude vyhovené (t.j. uchádzač bude prijatý na základe odvolania)? V takomto prípade zákonný zástupca uchádzača bezodkladne písomne oznámi riaditeľovi strednej školy, na ktorej pôvodne potvrdil nastúpenie na štúdium odboru vzdelávania, zrušenie tohto potvrdenia a potvrdí záujem o štúdium na škole, kde bol uchádzač prijatý na odvolanie.

Zákonní zástupcovia neprijatých uchádzačov sa môžu písomne odvolať v lehote do 5 dní od prevzatia Rozhodnutia o neprijatí pre nedostatok miesta.

Výsledné poradie uchádzačov po prijímacích skúškach

Výsledné poradie po prijímacích skúškach v odbore 2675M Elektrotechnika (k 18.5.2022)
Výsledné poradie po prijímacích skúškach v odbore 2561M Inf. a sieťové technológie (k 18.5.2022)

Pomôcka pre žiakov a rodičov

  • V prípade, ak je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje plnoletý žiak alebo jeho zákonný zástupca triedneho učiteľa alebo vedenie školy, ak je triedny učiteľ nedostupný (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.). Žiak v takomto prípade nenavštevuje školu. Povinnosťou zákonného zástupcu je tiež bezodkladné oznámenie karantény, ak mu bola nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom z dôvodu kontaktu s pozitívnou osobou mimo prostredia školy.
  • Ak je žiak pozitívny, riaditeľ školy, alebo ním poverený zástupca v súčinnosti s RÚVZ zabezpečí preventívnu karanténu žiakov a učiteľov, ktorí nemajú výnimku z karantény. Na základe počtu výnimiek žiakov z karantény rozhodne riaditeľ školy po konzultácii s RÚVZ o prezenčnej, prípadne dištančnej výučbe v triede.
  • Ak bol člen spoločnej domácnosti v úzkom kontakte s osobou, ktorá má pozitívny test, odporúčame dieťa ponechať doma do výsledkov testu člena domácnosti.
  • Ak má člen spoločnej domácnosti, s ktorým dieťa žije pozitívny test, ostáva dieťa - žiak (ak nemá platnú výnimku) v domácej karanténe a riadi sa nariadeniami RÚVZ a nariadením lekára (pediatra). Ostatní žiaci triedy pokračujú v štandardnom (prezenčnom) spôsobe výučby.
  • Všetci žiaci, ktorým začína nariadená karanténa kontaktujú svojho pediatra - lekára a riadia sa ďalej jeho pokynmi.
  • Ak žiaci v karanténe nevykazujú známky ochorenia a neboli testovaní PCR testom, prídu do školy po ukončení nariadenej karantény.
  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy.
  • Dĺžka karantény triedy bude žiakom a učiteľom oznámená v poznámke na suplovaní, v udalostiach na edupage, príp. prostredníctvom e-mailu.

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

004152026
DnesDnes1869
Tento týždeňTento týždeň1869
Tento mesiacTento mesiac59503
počet návštev od 26.4.2015