Header image

 

Na základe informácií zverejnených na stránke Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu,  na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu  číslo:  2021/9113:1-A1810 zo dňa 4.1.2021 a na základe informácií Odboru školstva Košického samosprávneho kraja oznamujeme:

Od 11.1.2021 do 22.1.2021 pokračuje výučba podľa platného rozvrhu hodín dištančnou formou (platí aj pre končiace ročníky).

Po ukončení lockdownu od 25. januára budú otvorené stredné školy, za podmienok pretestovania študentov, aspoň 1 zákonného zástupcu a zamestnancov školy, ktoré sa presunulo na 22. – 24. januára 2021. Plánovaný nástup na prezenčnú formu vyučovania je 25.1.2021 (závisí od aktuálnej epidemiologickej situácie).

Tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.

Úradné hodiny pre verejnosť vrátane vydávania potvrdení sú od 21.12.2020 zrušené minimálne do 22.1.2021 (v nevyhnutnom prípade nás kontaktujte e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.).

Ďalšie termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka:

 

1. V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje externá časť maturitnej skúšky.

 2. Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021.

Ak bol žiak priebežne hodnotený počas prvého polroka a priebežné hodnotenie nie je postačujúce pre klasifikáciu alebo pre slovné hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch (napríklad ak žiak nemá dostatočný počet známok), nie je potrebné konať komisionálnu skúšku z príslušného predmetu. Takého žiaka možno do 31. marca 2021 vyskúšať a hodnotenie zaradiť do priebežného hodnotenia prvého polroka. Následne sa vykoná jeho celkové hodnotenie za prvý polrok školského roka 2020/2021 a 31. marca 2021 možno vydať žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.

3. Externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční

 a) v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021 z predmetov

I.matematika a slovenský jazyk a literatúra vo všetkých školách okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským,

II. matematika a maďarský jazyk a literatúra v školách s vyučovacím jazykom maďarským,

 b) v riadnom termíne 10. júna 2021 a v náhradnom termíne 25. júna 2021 z predmetov

 I. slovenský jazyk a slovenská literatúra v školách s vyučovacím jazykom maďarským,

 II. ukrajinský jazyk a literatúra v školách s vyučovacím jazykom ukrajinským.

4. Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021

a) do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu,

b) do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu,

 c) do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu a

d) do prvého ročníka vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru.

 5. Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách podľa bodu 4 na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia

 a) v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,

 b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

6. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.

7. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov.

8. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v apríli až júni 2021; konkrétny termín konania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.

Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

Odôvodnenie: Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2.

No events found


Logo - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Logo - EÚ - Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja

Logo - operačný program ľudské zdroje

Logo - Systém duálneho vzdelávania

Škola je partnerom národného projektu „DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

003015067
DnesDnes379
Tento týždeňTento týždeň18794
Tento mesiacTento mesiac35912
počet návštev od 26.4.2015