Header image

 

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 11. 12. 2020 sa vianočné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhodol s účinnosťou od 26. 10. 2020 o mimoriadnom prerušení školského vyučovania až do odvolania. Na základe rozhodnutia ministra školstva prechádza SPŠ elektrotechnická Košice na dištančnú výučbu vo všetkých triedach, teda aj v pomaturitnom vyššom odbornom štúdiu. Dištančné vzdelávanie bude realizované podľa platného rozvrhu hodín.

ON-LINE VYUČOVACIE HODINY

Všetky on-line vyučovacie hodiny budú prevažne v prostredí Google Meet. 

OFF-LINE VYUČOVACIE HODINY

Počas off-line vyučovacích hodín, ktoré budú v časoch podľa rozvrhu hodín, budú učiteľmi jednotlivých predmetov zadávané úlohy, pracovné listy, projekty a iné zadania prostredníctvom prostredia Moodle alebo Edupage. Všetci žiaci sú povinní sa riadiť pokynmi vyučujúcich jednotlivých predmetov. Žiadame všetkých žiakov, aby si svedomito plnili svoje študijné povinnosti počas dištančného vzdelávania.

ABSENCIA ŽIAKOV POČAS DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

Absencia žiakov na dištančnom vzdelávaní bude zaznamenávaná príslušnými vyučujúcimi jednotlivých vyučovacích predmetov v elektronickej triednej knihe. Táto absencia bude riešená triednymi učiteľmi (prípadne v spolupráci s rodičmi). Žiadame žiakov, resp. ich zákonných zástupcov, aby v prípade onemocnenia žiaka, alebo lekárskych vyšetrení, informovali o tejto skutočnosti triednych učiteľov.

ON-LINE TRIEDNICKÉ HODINY

Triedni učitelia si v pravidelnom intervale naplánujú s triedou triednickú hodinu. Jej cieľom bude nielen riešenie prítomnosti žiakov na dištančnom vzdelávaní, riešenie vzniknutých problémov, ale aj povzbudenie, motivovanie žiakov do ďalšieho štúdia a vytváranie pozitívnej klímy a psychickej pohody. O ďalších usmerneniach a podrobnostiach k dištančnému i prezenčnému vzdelávaniu vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky školy, edupage alebo e-mailom.

Ďakujeme za osobnú zodpovednosť a vzájomnú spoluprácu nás všetkých v tejto neľahkej situácii.

V Košiciach 25.11.2020                                                             Ing. Štefan Krištín, riaditeľ školy

 

 

No events found


Logo - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Logo - EÚ - Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja

Logo - operačný program ľudské zdroje

Logo - Systém duálneho vzdelávania

Škola je partnerom národného projektu „DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

003014962
DnesDnes274
Tento týždeňTento týždeň18689
Tento mesiacTento mesiac35807
počet návštev od 26.4.2015