g
Header image

 

Výsledné poradie uchádzačov je uverejnené na stránke školy www.spseke.sk od 18.05.2022, samostatne pre každý študijný odbor.

Upozornenie:

Podľa usmernenia MŠVVaŠ SR budú môcť zákonní zástupcovia prijatých uchádzačov potvrdzovať nástup doručením potvrdenia o nastúpení/nenastúpení na štúdium od 18.05.2022 do 23.05.2022 (23:59 hod.) – teda v čase, keď majú k dispozícii rozhodnutia o prijatí zo všetkých škôl, na ktoré si podali prihlášku na vzdelávanie. Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium je potrebné doručiť aj v prípade, že uchádzač do našej školy nenastúpi.

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení uchádzača sa môže doručovať cez informačný systém Edupage, odoslaním naskenovaného tlačiva (kliknite pre stiahnutie) e-mailom na adresu prijimacky@spseke.sk alebo osobne na sekretariát riaditeľa školy 18.5.2022 (podrobnejšie pokyny dostanú rodičia správou cez Edupage). Potvrdenia podpisujú obaja zákonní zástupcovia. V prípade, že rodičia doručili riaditeľovi školy spolu s prihláškou vyhlásenie o tom, že podpisovať bude len jeden  – v tom prípade podpisuje len zákonný zástupca uvedený vo vyhlásení.

V termíne doručené potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium môže byť odoslané / doručené:

a) cez informačný systém Edupage, e – mailom, osobne do rúk zamestnanca strednej školy (sekretariát riaditeľa školy – potvrdené prevzatie podpisom a dátumom prevzatia na rovnopis alebo kópiu potvrdenia) do 23.05.2022 (23:59 hod.),

b) poštovou prepravou, ktoré bolo najneskôr do 23.05.2022 (23:59 hod.), zákonným zástupcom podané na poštovú prepravu.

V prípade, že uchádzač bude prijatý na jednu školu alebo študijný odbor a na druhú školu alebo študijný odbor nebude  prijatý  pre nedostatok miesta, potvrdí  rodič nástup tam, kde je prijatý a môže podať odvolanie voči neprijatiu. Čo v prípade, ak zákonný zástupca do 23.05.2022 už potvrdil nastúpenia na štúdium na odbor vzdelávania, do ktorého bol prijatý a odvolanie proti neprijatiu do odboru vzdelávania na inej alebo tej istej strednej škole podal až po 23.05.2022 a tomuto odvolaniu bude vyhovené (t.j. uchádzač bude prijatý na základe odvolania)? V takomto prípade zákonný zástupca uchádzača bezodkladne písomne oznámi riaditeľovi strednej školy, na ktorej pôvodne potvrdil nastúpenie na štúdium odboru vzdelávania, zrušenie tohto potvrdenia a potvrdí záujem o štúdium na škole, kde bol uchádzač prijatý na odvolanie.

Zákonní zástupcovia neprijatých uchádzačov sa môžu písomne odvolať v lehote do 5 dní od prevzatia Rozhodnutia o neprijatí pre nedostatok miesta.

Výsledné poradie uchádzačov po prijímacích skúškach

Výsledné poradie po prijímacích skúškach v odbore 2675M Elektrotechnika (k 18.5.2022)
Výsledné poradie po prijímacích skúškach v odbore 2561M Inf. a sieťové technológie (k 18.5.2022)

Patrik Skaloš, žiak IV.C triedy našej Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, mal tú česť, že bol dňa 15.11.2019 ocenený predsedom Košického samosprávneho kraja (KSK), Ing. Rastislavom Trnkom, pri príležitosti Dňa študentstva. Oceňovanie sa konalo v sále Východoslovenského múzea a Patrik patril medzi 25 oceňovaných študentov škôl v pôsobnosti KSK.

Ocenenie získal za príkladné plnenie si študijných povinnosti a vzornú reprezentáciu školy v regionálnych i medzinárodných súťažiach. Už v prvom ročníku získal 3. miesto na krajskom kole SOČ za jeho projekt „Laserová gravírka“. Reprezentoval SPŠE na medzinárodnej súťaži Xplore 2018 s projektom „Adaptabilné osvetlenie priemyselných priestorov“. V rámci aktivity Erasmus+ KA2 úspešne obhájil svoj návrh modelu „Automatická triedička riadená priemyselným počítačom“, vytlačil si ho na 3D tlačiarni a zabezpečil funkčné riadenie celého modelu aj cez internet. Takisto pred pár dňami získal ocenenie ako jediný delegát za Košický samosprávny kraj na ocenenie „Mladý tvorca“ pod záštitou Ministerstva hospodárstva a taktiež postúpil na celoštátne finále súťaže festival vedy a techniky AMAVET v kategórii Elektrina a mechanika.

        Za našu školu Patrikovi Skalošovi gratulujeme a prajeme mu veľa úspechov aj naďalej.

              

 

Na stránke Košického samosprávneho kraja napísali:

https://web.vucke.sk/sk/novinky/zupan-ocenil-najlepsich-ziakov-kraja.html

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

004152020
DnesDnes1863
Tento týždeňTento týždeň1863
Tento mesiacTento mesiac59497
počet návštev od 26.4.2015