Vytlačiť 
Slovenská verzia:
Hlavným cieľom je rozvoj a posilnenie vzájomnej spolupráce medzi školami a podnikmi v širokom spektre aktivít, ktoré prispejú k zvýšeniu záujmu stredoškolákov o elektrotechniku a nové technológie.

Ideou našej spolupráce je reciprocita - v prvej fáze vzájomná výmena študentov, neskôr plánujeme aj výmeny učiteľov, s cieľom získavania nových poznatkov, zručností a skúseností. Týmto projektom chceme upevniť a posilniť doteraz nadobudnuté kontakty s partnerskými školami v krajinách EÚ (Belgicko, Holandsko, Fínsko), vzájomne si vymeniť nové skúsenosti a porovnať si podmienky pri štúdiu a počas odbornej praxe v jednotlivých krajinách. Okrem posilnenia partnerstiev chceme vzájomne recipročne vymeniť študentov medzi všetkými partnerskými školami zapojenými do tohto projektu v časovom horizonte rokov (2003 - 2004).

Špecifickým cieľom tejto mobility je odborná prax študentov v podnikoch a firmách, kde sa chceme zamerať najmä na oblasť mikroprocesorovej, automatizačnej techniky, informačných technológií a počítačov. Do programu plánujeme zahrnúť aj ďalšie oblasti elektrotechniky, strojárenstva, manažmentu a ekonomiky podniku, s ktorými naši študenti prichádzajú do kontaktu počas teoretického vyučovania v škole. Popri tomto hlavnom motíve dbáme na vytváranie podmienok pre zdokonalenie sa študentov v cudzom jazyku (komunikačný jazyk je angličtina). Účastníci mobility budú mať možnosť spoznať pred aj počas stáže kultúru a tradície iných európskych národov (v rámci plánovanej kultúrnej prípravy študentov).

Po odbornej stránke získajú študenti nové praktické zručnosti v niektorej z nasledujúcich oblastí:
Plánované výsledky:
Fotky z projektu nájdete vo fotogalérii.


English version:
The aim of the project is the development and the support of mutual co-operation of schools and firms in a wide variety of activities. The main idea of the project is reciprocity. In the first stage, it is the exchange of students, later on, we plan the exchanges of teachers in order to gain new knowledge and skills and to compare the conditions of theoretical study with those of professional practise in the countries involved. We intend to reciprocally exchange our students with all partner schools. The specific aim of the project are placements in companies and firms focusing particularly on microprocessor and automation technology, information technologies and computers.

The students will acquire practical skills in the following fields:
  • Computer design of flat join boards (FJB)
  • Computer projecting by CAD/CAM
  • Programming of digital CNC machines
  • Managing computer systems in enterprises
  • Current norms in the field of electronics in EU countries, security regulations, quality control of products.

Planned results:
  • The added value is the strengthening of partnerships and acquiring new contacts and professional skills
  • Placements abroad are recognised by the school as a full-value substitution of the compulsory practical training
  • The product of the placement, defended before a committee, could be recognised by the school as a substitution of the practical part of the school-leaving examination