Vytlačiť 
V školskom roku 2015/2016 sme zrealizovali s podporou Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v rámci programu Erasmus+ mobilitný projekt pre našich študentov a učiteľov s názvom Be ready for real business. Do projektu bolo zapojených 6 študentov pomaturitného štúdia s duálnymi prvkami vzdelávania na našej škole a 4 učitelia odborných predmetov, ktorí učia v tomto pomaturitnom štúdiu.
 
Pretože spomínané štúdium je realizované ako štúdium s duálnymi prvkami, snažíme sa, aby študenti počas štúdia získali čo najviac praxe a skúseností. Vďaka projektu sme študentom umožnili absolvovať súvislú dvojmesačnú odbornú prax a rozvinúť vedomosti a zručnosti nadobudnuté v škole prostredníctvom práce v reálnych podmienkach podniku zameraného na oblasť štúdia, ktorej sa študenti venujú - oblasť informačných technológií. Učiteľská stáž bola zameraná na získavanie čo možno najširšieho okruhu informácií o organizácii duálneho vzdelávania v Nemecku, nakoľko naša škola spolupracuje pri duálnom vzdelávaní s firmou, ktorej matka je veľká nemecká telekomunikačná spoločnosť a preto by sme radi priblížili duálne vzdelávanie čo najviac potrebám nášho a nemeckého trhu. 
 
Ciele projektu: 

Cieľom projektu v oblasti študentských stáží je v spolupráci s nemeckým partnerom - spoločnosťou Deutsche Telekom:

Cieľom učiteľskej stáže je:

Partneri:

Deutsche Telekom AG - Ausbildungszentrum

Realizácia mobilít:
Študentské mobility 1.8.2015 - 30.9.2015
Učiteľské mobility 17.2.2016 - 23.2.2016