Header image

Názov školského vzdelávacieho programu: Elektrotechnika a informatika
Dĺžka štúdia: 4 roky
Forma štúdia: Denné štúdium pre absolventov základnej školy
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:
  • podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy,
  • zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške
Poskytnutý stupeň vzdelania:
  • Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A
  • vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti v zmysle § 25 ods. 3 vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, získa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa § 21 citovanej vyhlášky
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: Študijný odbor pripravuje absolventov na výkon činnosti technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, , ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch
Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):
  • pomaturitné štúdium
  • vysokoškolské štúdium najmä technického smeru

 

Študijný odbor 2675 M Elektrotechnika pripravuje absolventov so širokým všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými  teoretickými  vedomosťami i praktickými  spôsobilosťami tak, že je schopný vykonávať kvalifikovanú cieľavedomú samostatnú technickú činnosť pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, prevádzke a údržbe elektrotechnických zariadení. 

Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou na príbuzné odbory a logické myslenie, tiež schopnosť aplikovať nadobudnuté vedomosti a schopnosti samostatne, ako aj v tíme.

V rámci štúdia  sa pomocou voliteľných predmetov dáva žiakovi možnosť voľby pripraviť sa na povolanie, v ktorom nadobúda aj ekonomicko-právne vedomosti, znalosti potrebné pre vykonávanie funkcie riadiaceho pracovníka alebo zamestnávateľa.

Výberom voliteľného predmetu si žiak vytvára predpoklady odbornej orientácie so zameraním na prax alebo na terciárne štúdium. Voliteľný predmet elektrotechnická spôsobilosť je prípravou na skúšku pre získanie elektrotechnickej spôsobilosti podľa § 21, vyhl. 508/2009  Z.z.

Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, predpokladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí v predmetoch všeobecnovzdelávacích a odborných. Jeho príprava je zameraná aj na vysokoškolské štúdium. Absolvent získa také schopnosti a vedomosti, flexibilitu svojich schopností, ktoré umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku a v rámci EÚ.

Na našej škole je v súčasnosti možné študovať odbor 2675600 Elektrotechnika so zameraním na počítačové systémy, priemyselnú informatiku a telekomunikačnú techniku. Všetci študenti majú spoločnú výuku počas troch rokov a vo štvrtom ročníku majú vyučovanie zamerané na jednu zo špecializácií, ktorú si vybrali.

Popis jednotlivých špecializácií:

  Elektroenergetika
  Počítačové systémy
  Priemyselná informatika (Automatizačná technika)
  Telekomunikačná technika (oznamovacia technika)

FEB
26

26.02.18 - 02.03.18

MAR
7

07.03.18

verejnosť žiak učiteľ

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

001005862
DnesDnes1355
Tento týždeňTento týždeň4577
Tento mesiacTento mesiac29883
počet návštev od 26.4.2015